Skip to main content

Venda recanvis i accessoris vehicles de motor

Índex de taules: Venda recanvis i accessoris vehicles de motor

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.174 1.132 996
Nombre d'establiments 1.550 1.421 1.300
Ocupats 7.940 7.228 6.823
Assalariats 6.911 6.315 6.175
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.086.295 2.126.041 1.768.443
Altres ingressos 35.119 32.766 33.895
Variació d'existències de productes acabats i en curs 469 -257 11.645
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.991 34.492 11.470
Consum de mercaderies 1.421.801 1.546.862 1.298.200
Treballs fets per altres empreses 67.323 70.376 15.730
Despeses de personal 227.058 217.854 209.223
Despeses en serveis exteriors 197.774 199.198 172.968
Altres despeses (*) 4.309 4.134 7.729
Dotacions per a amortitzacions 17.163 20.647 13.720
Inversió bruta en actius materials 13.067 16.920 14.631
Inversió bruta en actius intangibles 1.068 1.525 1.230
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 632.580 541.143 499.843
Consum intermedi 246.765 233.690 184.437
Valor afegit brut a preus de mercat 385.815 307.453 315.406
Impostos nets de subvencions 9.424 6.718 3.388
Valor afegit brut al cost dels factors 376.391 300.735 312.018
Despeses de personal 227.058 217.854 209.223
Excedent brut d'explotació 149.333 82.881 102.795
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.940 7.228 6.823
Homes 6.117 5.934 5.619
Dones 1.823 1.294 1.204
Assalariats 6.911 6.315 6.175
Fixos 5.953 5.959 5.597
Eventuals 958 356 578
No assalariats 1.029 913 648
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 2.086.295 2.126.041 1.768.443
Vendes a l'engròs i al detall 1.991.883 2.060.237 1.716.401
Volum de negoci per altres conceptes 94.413 65.804 52.042
Consum de mercaderies 1.421.801 1.546.862 1.298.200
Compres de mercaderies 1.423.648 1.567.196 1.296.319
Variació d'existències de mercaderies 1.847 20.334 -1.881
Marge comercial brut 570.082 513.374 418.201
Marge comercial brut sobre vendes (%) 28,6 24,9 24,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor