Skip to main content

Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria

Índex de taules: Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.803 2.622 2.445
Nombre d'establiments 2.972 2.756 2.672
Ocupats 6.920 5.849 5.868
Assalariats 3.952 3.402 3.423
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 575.129 515.388 562.332
Altres ingressos 6.259 5.376 13.011
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ 34 1.583
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.264 4.304 2.804
Consum de mercaderies 394.937 351.467 392.525
Treballs fets per altres empreses 1.097 2.760 665
Despeses de personal 76.812 66.549 68.397
Despeses en serveis exteriors 55.070 54.926 57.558
Altres despeses (*) 508 751 1.007
Dotacions per a amortitzacions 10.943 7.888 7.481
Inversió bruta en actius materials 2.193 5.799 4.233
Inversió bruta en actius intangibles 854 645 586
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 183.996 165.974 182.531
Consum intermedi 58.334 59.230 60.362
Valor afegit brut a preus de mercat 125.661 106.744 122.169
Impostos nets de subvencions -109 505 501
Valor afegit brut al cost dels factors 125.771 106.239 121.668
Despeses de personal 76.812 66.549 68.397
Excedent brut d'explotació 48.959 39.690 53.271
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 6.920 5.849 5.868
Homes 2.479 2.504 2.075
Dones 4.441 3.345 3.792
Assalariats 3.952 3.402 3.423
Fixos 3.361 2.812 2.640
Eventuals 591 590 783
No assalariats 2.968 2.447 2.445
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 575.129 515.388 562.332
Vendes a l'engròs i al detall 571.047 512.537 561.693
Volum de negoci per altres conceptes 4.082 2.851 639
Consum de mercaderies 394.937 351.467 392.525
Compres de mercaderies 390.814 355.076 389.267
Variació d'existències de mercaderies -4.122 3.610 -3.258
Marge comercial brut 176.110 161.070 169.168
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,8 31,4 30,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor