Skip to main content

Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual

Índex de taules: Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 742 769 789
Nombre d'establiments 803 878 828
Ocupats 1.980 1.952 1.836
Assalariats 1.379 1.346 1.043
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 100.110 133.050 116.466
Altres ingressos 2.740 1.238 1.579
Variació d'existències de productes acabats i en curs 319 238 360
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.496 19.533 11.860
Consum de mercaderies 9.116 7.751 7.167
Treballs fets per altres empreses 8.103 14.446 22.825
Despeses de personal 30.411 33.480 22.982
Despeses en serveis exteriors 26.146 34.431 27.380
Altres despeses (*) 762 4.380 1.630
Dotacions per a amortitzacions 6.427 9.757 5.596
Inversió bruta en actius materials 6.793 11.081 10.331
Inversió bruta en actius intangibles 73 248 182
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 85.265 111.765 88.404
Consum intermedi 39.642 53.964 39.240
Valor afegit brut a preus de mercat 45.623 57.801 49.165
Impostos nets de subvencions 118 173 486
Valor afegit brut al cost dels factors 45.505 57.629 48.679
Despeses de personal 30.411 33.480 22.982
Excedent brut d'explotació 15.094 24.149 25.697
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.980 1.952 1.836
Homes 1.444 1.338 1.300
Dones 536 614 536
Assalariats 1.379 1.346 1.043
Fixos 894 896 703
Eventuals 485 450 340
No assalariats 601 606 793
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor