Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs equips per a les TIC

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.263 1.149 1.115
Nombre d'establiments 1.596 1.441 1.401
Ocupats 14.430 13.007 13.290
Assalariats 14.051 12.419 12.928
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 4.640.921 4.900.283 5.296.229
Altres ingressos 188.851 178.465 198.308
Variació d'existències de productes acabats i en curs -535 1.270 2.552
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.431 35.184 28.646
Consum de mercaderies 3.593.671 3.901.675 4.368.810
Treballs fets per altres empreses 81.157 68.202 58.122
Despeses de personal 647.661 587.328 551.920
Despeses en serveis exteriors 396.767 385.899 361.489
Altres despeses (*) 2.397 2.335 13.053
Dotacions per a amortitzacions 32.322 32.643 25.426
Inversió bruta en actius materials 31.086 24.339 25.591
Inversió bruta en actius intangibles 8.469 6.778 10.632
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.153.682 1.109.411 1.067.704
Consum intermedi 408.198 421.082 390.135
Valor afegit brut a preus de mercat 745.484 688.329 677.569
Impostos nets de subvencions 8.355 9.968 5.177
Valor afegit brut al cost dels factors 737.129 678.361 672.392
Despeses de personal 647.661 587.328 551.920
Excedent brut d'explotació 89.468 91.034 120.472
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 14.430 13.007 13.290
Homes 9.761 8.881 9.010
Dones 4.669 4.126 4.280
Assalariats 14.051 12.419 12.928
Fixos 12.848 11.606 11.789
Eventuals 1.203 813 1.139
No assalariats 379 588 362
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 4.640.921 4.900.283 5.296.229
Vendes a l'engròs i al detall 4.524.286 4.791.872 5.208.062
Volum de negoci per altres conceptes 116.635 108.412 88.167
Consum de mercaderies 3.593.671 3.901.675 4.368.810
Compres de mercaderies 3.594.323 3.928.943 4.439.751
Variació d'existències de mercaderies 652 27.267 70.941
Marge comercial brut 930.615 890.196 839.251
Marge comercial brut sobre vendes (%) 20,6 18,6 16,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 465 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor