Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs aliments, begudes i tabac

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 6.061 6.313 6.342
Nombre d'establiments 6.815 7.118 7.200
Ocupats 44.624 45.970 50.128
Assalariats 40.421 41.287 46.457
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 18.202.030 19.038.053 18.819.274
Altres ingressos 206.121 224.002 263.204
Variació d'existències de productes acabats i en curs 4.405 7.565 4.669
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 323.246 284.800 350.340
Consum de mercaderies 14.182.850 15.073.100 14.311.179
Treballs fets per altres empreses 247.890 226.167 207.326
Despeses de personal 1.232.507 1.285.450 1.388.906
Despeses en serveis exteriors 1.746.758 1.801.212 2.059.574
Altres despeses (*) 18.328 30.555 43.318
Dotacions per a amortitzacions 148.087 149.290 178.121
Inversió bruta en actius materials 184.118 227.048 324.877
Inversió bruta en actius intangibles 14.411 18.384 18.201
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 3.956.877 3.950.512 4.539.450
Consum intermedi 2.070.004 2.086.011 2.409.914
Valor afegit brut a preus de mercat 1.886.873 1.864.501 2.129.536
Impostos nets de subvencions 3.429 6.891 2.575
Valor afegit brut al cost dels factors 1.883.444 1.857.610 2.126.961
Despeses de personal 1.232.507 1.285.450 1.388.906
Excedent brut d'explotació 650.937 572.160 738.055
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 44.624 45.970 50.128
Homes 29.206 31.583 33.426
Dones 15.417 14.387 16.702
Assalariats 40.421 41.287 46.457
Fixos 33.106 33.493 35.510
Eventuals 7.316 7.793 10.947
No assalariats 4.202 4.683 3.670
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 18.202.030 19.038.053 18.819.274
Vendes a l'engròs i al detall 18.144.227 18.992.509 18.790.229
Volum de negoci per altres conceptes 57.803 45.545 29.045
Consum de mercaderies 14.182.850 15.073.100 14.311.179
Compres de mercaderies 14.230.093 15.089.784 14.382.424
Variació d'existències de mercaderies 47.242 16.683 71.245
Marge comercial brut 3.961.377 3.919.408 4.479.050
Marge comercial brut sobre vendes (%) 21,8 20,6 23,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor