Skip to main content
Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 706 872 905
Nombre d'establiments 802 940 1.045
Ocupats 3.192 3.531 4.259
Assalariats 2.923 3.005 3.815
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 839.346 920.134 1.131.978
Altres ingressos 8.891 5.893 8.567
Variació d'existències de productes acabats i en curs -624 1.047 10.929
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 27.026 25.981 24.067
Consum de mercaderies 537.339 596.622 731.622
Treballs fets per altres empreses 37.455 45.868 64.290
Despeses de personal 100.134 97.601 116.701
Despeses en serveis exteriors 104.278 120.788 158.490
Altres despeses (*) 4.802 1.410 2.871
Dotacions per a amortitzacions 7.661 6.961 12.499
Inversió bruta en actius materials 4.764 9.497 10.276
Inversió bruta en actius intangibles 178 565 696
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 272.343 284.000 355.334
Consum intermedi 131.305 146.769 182.557
Valor afegit brut a preus de mercat 141.039 137.230 172.777
Impostos nets de subvencions 4.619 7.336 5.872
Valor afegit brut al cost dels factors 136.420 129.894 166.905
Despeses de personal 100.134 97.601 116.701
Excedent brut d'explotació 36.285 32.293 50.203
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.192 3.531 4.259
Homes 1.978 2.114 2.226
Dones 1.214 1.417 2.033
Assalariats 2.923 3.005 3.815
Fixos 2.648 2.619 3.160
Eventuals 275 385 655
No assalariats 269 526 444
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 839.346 920.134 1.131.978
Vendes a l'engròs i al detall 837.066 917.539 1.131.978
Volum de negoci per altres conceptes 2.280 2.595 ~
Consum de mercaderies 537.339 596.622 731.622
Compres de mercaderies 544.529 599.087 722.085
Variació d'existències de mercaderies 7.190 2.465 -9.537
Marge comercial brut 299.727 320.917 400.356
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,8 35,0 35,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor