Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs peces de vestir i calçat

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.838 1.812 1.887
Nombre d'establiments 2.526 2.403 2.306
Ocupats 12.762 13.105 13.102
Assalariats 11.678 11.585 11.972
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.342.773 3.659.325 3.646.057
Altres ingressos 196.348 319.424 284.280
Variació d'existències de productes acabats i en curs -1.633 -591 10.365
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 159.365 251.301 230.862
Consum de mercaderies 1.803.836 1.966.191 2.061.376
Treballs fets per altres empreses 96.505 121.081 119.223
Despeses de personal 388.130 407.558 372.832
Despeses en serveis exteriors 742.970 852.786 931.119
Altres despeses (*) 9.078 8.085 12.776
Dotacions per a amortitzacions 62.690 61.576 58.854
Inversió bruta en actius materials 81.490 54.392 81.473
Inversió bruta en actius intangibles 11.524 14.467 9.613
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.636.527 1.890.704 1.757.090
Consum intermedi 902.335 1.104.087 1.161.981
Valor afegit brut a preus de mercat 734.192 786.617 595.109
Impostos nets de subvencions 8.324 13.769 4.981
Valor afegit brut al cost dels factors 725.868 772.848 590.128
Despeses de personal 388.130 407.558 372.832
Excedent brut d'explotació 337.738 365.290 217.296
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 12.762 13.105 13.102
Homes 4.509 4.848 5.188
Dones 8.253 8.257 7.914
Assalariats 11.678 11.585 11.972
Fixos 9.578 9.658 9.304
Eventuals 2.100 1.927 2.669
No assalariats 1.084 1.520 1.130
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 3.342.773 3.659.325 3.646.057
Vendes a l'engròs i al detall 3.335.740 3.649.723 3.641.830
Volum de negoci per altres conceptes 7.033 9.602 4.227
Consum de mercaderies 1.803.836 1.966.191 2.061.376
Compres de mercaderies 1.819.120 2.084.777 2.132.666
Variació d'existències de mercaderies 15.284 118.587 71.290
Marge comercial brut 1.531.904 1.683.532 1.580.454
Marge comercial brut sobre vendes (%) 45,9 46,1 43,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor