Skip to main content

Comerç engròs maquinària i equips agrícoles

Índex de taules: Comerç engròs maquinària i equips agrícoles

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 303 249 233
Nombre d'establiments 332 278 280
Ocupats 1.823 2.057 1.770
Assalariats 1.614 1.944 1.665
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 365.294 502.205 437.401
Altres ingressos 5.987 8.214 4.713
Variació d'existències de productes acabats i en curs -539 236 -208
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.256 3.244 5.865
Consum de mercaderies 256.877 361.074 317.225
Treballs fets per altres empreses 5.378 6.063 1.871
Despeses de personal 51.074 68.869 59.533
Despeses en serveis exteriors 33.177 41.573 34.142
Altres despeses (*) 272 349 1.528
Dotacions per a amortitzacions 6.049 8.301 7.135
Inversió bruta en actius materials 3.287 25.922 11.743
Inversió bruta en actius intangibles 268 717 415
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 108.371 143.470 122.790
Consum intermedi 40.434 44.816 40.007
Valor afegit brut a preus de mercat 67.938 98.654 82.784
Impostos nets de subvencions 651 1.183 794
Valor afegit brut al cost dels factors 67.287 97.471 81.990
Despeses de personal 51.074 68.869 59.533
Excedent brut d'explotació 16.213 28.602 22.456
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.823 2.057 1.770
Homes 1.433 1.682 1.471
Dones 391 374 299
Assalariats 1.614 1.944 1.665
Fixos 1.478 1.810 1.535
Eventuals 135 134 130
No assalariats 210 113 106
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 365.294 502.205 437.401
Vendes a l'engròs i al detall 348.106 482.023 422.843
Volum de negoci per altres conceptes 17.188 20.182 14.558
Consum de mercaderies 256.877 361.074 317.225
Compres de mercaderies 251.384 366.560 318.249
Variació d'existències de mercaderies -5.493 5.486 1.024
Marge comercial brut 91.229 120.949 105.618
Marge comercial brut sobre vendes (%) 26,2 25,1 25,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor