Skip to main content

Transport marítim i per vies navegació interiors

Índex de taules: Transport marítim i per vies navegació interiors

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 45 45 48
Nombre d'establiments 51 51 54
Ocupats 371 347 436
Assalariats 348 326 412
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 100.508 70.606 71.211
Altres ingressos 4.898 2.118 3.141
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ ~ ~
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 23.964 13.913 11.542
Consum de mercaderies 411 292 649
Treballs fets per altres empreses 14.354 11.521 9.462
Despeses de personal 9.783 6.742 9.837
Despeses en serveis exteriors 33.088 21.825 24.572
Altres despeses (*) 83 9 819
Dotacions per a amortitzacions 11.887 6.241 5.081
Inversió bruta en actius materials 1.396 796 599
Inversió bruta en actius intangibles 42 1 12
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 90.350 60.911 64.017
Consum intermedi 57.052 35.738 36.114
Valor afegit brut a preus de mercat 33.298 25.173 27.903
Impostos nets de subvencions 1.038 136 1.176
Valor afegit brut al cost dels factors 32.260 25.037 26.727
Despeses de personal 9.783 6.742 9.837
Excedent brut d'explotació 22.477 18.295 16.890
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 371 347 436
Homes 256 243 316
Dones 115 104 120
Assalariats 348 326 412
Fixos 191 172 230
Eventuals 157 154 183
No assalariats 23 21 23
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor