Skip to main content

Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició

Índex de taules: Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.631 1.868 1.793
Nombre d'establiments 1.736 1.988 1.970
Ocupats 10.087 10.025 10.060
Assalariats 8.773 8.623 9.066
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.603.598 1.614.014 1.588.768
Altres ingressos 87.961 71.812 129.829
Variació d'existències de productes acabats i en curs -18.567 -2.099 -6.204
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 245.120 257.724 223.356
Consum de mercaderies 126.639 122.987 142.367
Treballs fets per altres empreses 282.147 311.564 243.890
Despeses de personal 427.648 404.435 386.101
Despeses en serveis exteriors 484.068 454.599 569.436
Altres despeses (*) 11.071 10.440 19.502
Dotacions per a amortitzacions 53.333 46.005 55.299
Inversió bruta en actius materials 7.753 6.931 10.669
Inversió bruta en actius intangibles 40.712 96.628 36.700
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.252.486 1.236.309 1.313.837
Consum intermedi 729.188 712.322 792.792
Valor afegit brut a preus de mercat 523.298 523.986 521.045
Impostos nets de subvencions -8.849 -10.590 -8.274
Valor afegit brut al cost dels factors 532.147 534.577 529.319
Despeses de personal 427.648 404.435 386.101
Excedent brut d'explotació 104.498 130.142 143.218
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 10.087 10.025 10.060
Homes 4.972 5.174 5.068
Dones 5.115 4.851 4.992
Assalariats 8.773 8.623 9.066
Fixos 8.326 8.177 8.659
Eventuals 448 446 407
No assalariats 1.314 1.402 994
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor