Skip to main content

Índex de taules: Telecomunicacions per cable

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 43 61 91
Nombre d'establiments 154 167 174
Ocupats 4.612 4.566 4.497
Assalariats 4.605 4.523 4.446
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.580.668 2.324.857 2.356.908
Altres ingressos 91.038 99.698 84.102
Variació d'existències de productes acabats i en curs 3.201 37 -2.800
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 193.196 173.427 166.385
Consum de mercaderies 164.722 160.787 185.974
Treballs fets per altres empreses 394.831 368.999 288.773
Despeses de personal 318.784 315.985 724.376
Despeses en serveis exteriors 471.713 440.862 508.216
Altres despeses (*) 4.823 3.661 52.512
Dotacions per a amortitzacions 372.507 358.955 375.448
Inversió bruta en actius materials 61.536 102.056 258.453
Inversió bruta en actius intangibles 35.699 36.146 25.831
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.113.334 1.893.173 1.962.023
Consum intermedi 664.909 614.289 674.602
Valor afegit brut a preus de mercat 1.448.425 1.278.884 1.287.421
Impostos nets de subvencions 41.435 37.579 41.577
Valor afegit brut al cost dels factors 1.406.990 1.241.305 1.245.844
Despeses de personal 318.784 315.985 724.376
Excedent brut d'explotació 1.088.206 925.321 521.469
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.612 4.566 4.497
Homes 3.285 3.257 3.230
Dones 1.327 1.309 1.267
Assalariats 4.605 4.523 4.446
Fixos 4.557 4.421 4.373
Eventuals 48 102 73
No assalariats 7 43 51
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor