Skip to main content

Índex de taules: Publicitat i estudis de mercat

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 6.893 7.191 7.178
Nombre d'establiments 6.950 7.400 7.235
Ocupats 28.962 27.612 27.221
Assalariats 23.480 22.227 22.368
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.202.762 3.772.225 4.090.393
Altres ingressos 98.087 64.529 52.103
Variació d'existències de productes acabats i en curs 3.174 490 116
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 215.439 306.478 351.616
Consum de mercaderies 1.143.367 1.448.778 1.697.945
Treballs fets per altres empreses 325.091 371.310 403.821
Despeses de personal 775.918 799.601 805.738
Despeses en serveis exteriors 568.060 615.354 586.467
Altres despeses (*) 12.688 9.664 30.600
Dotacions per a amortitzacions 44.752 48.813 37.243
Inversió bruta en actius materials 43.555 48.487 68.995
Inversió bruta en actius intangibles 33.694 58.016 1.314.528
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.834.938 2.015.764 2.038.909
Consum intermedi 783.499 921.832 938.083
Valor afegit brut a preus de mercat 1.051.439 1.093.932 1.100.826
Impostos nets de subvencions 4.140 5.666 4.461
Valor afegit brut al cost dels factors 1.047.299 1.088.265 1.096.365
Despeses de personal 775.918 799.601 805.738
Excedent brut d'explotació 271.381 288.664 290.627
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 28.962 27.612 27.221
Homes 14.777 14.004 13.467
Dones 14.185 13.608 13.754
Assalariats 23.480 22.227 22.368
Fixos 15.749 16.066 17.339
Eventuals 7.731 6.160 5.029
No assalariats 5.482 5.386 4.853
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor