Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida. 2021

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (nova taxa AROPE segons Objectius UE 2030) a Catalunya va ser del 25,9% l'any 2021, 0,8 punts menys respecte de l'any 2020.

Aquesta taxa, que inclou el canvi metodològic introduït per Eurostat per recollir els objectius de l'Agenda 2030 de la UE, mesura la pobresa relativa a partir del nombre de persones que es troben en risc de pobresa o amb privació material i social severa o amb baixa intensitat en el treball. Dos dels tres components d'aquesta taxa van millorar respecte de l'any anterior. La taxa de pobresa va passar del 21,7% l'any 2020 al 19,9% el 2021 i la baixa intensitat en el treball del 10,2% al 9,6%. En canvi, la privació material i social severa va augmentar 1 punt percentual, i va passar del 8,0% al 9,0%.

Per edats, la població de menys de 16 anys continua sent la que té la taxa AROPE més elevada (32,6%), amb un descens de 3,5 punts en relació amb l'any anterior. La taxa de la població de 16 a 64 anys (26,2%) va disminuir 0,1 dècimes i, finalment, el grup de més de 65 anys (19,1%) va disminuir 1 punt percentual respecte de l'any anterior.

Segons la composició de la llar, la taxa AROPE va augmentar en 3 punts percentuals a les llars sense fills dependents i es va situar en el 23,3%, mentre que a les llars amb fills dependents va disminuir 4,4 punts percentuals i es va situar en el 28,6%.

Pel que fa als indicadors del nivell de privació de les llars, un 32,9% declarava no poder fer-se càrrec de despeses imprevistes de 700 euros (33,4% l'any 2020), i un 27,8% deia no poder-se permetre una setmana de vacances a l'any (30,6% el 2020). D'altra banda, la privació que va experimentar el major augment va ser la relativa a la capacitat de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, 6,5 punts percentuals més respecte del 2020 (va passar del 9,4% l'any 2020 al 15,9% el 2021).

Cal tenir present que l'Enquesta de condicions de vida 2021 recull les condicions de vida en el moment de l'entrevista, mentre que els ingressos, les prestacions socials i la intensitat en el treball fan referència a l'any 2020. Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes eren de 34.982 euros i de 14.159 euros per persona l'any 2020, dada que suposa una disminució del 0,1% en ambdós casos respecte de l'any anterior.

El llindar de risc de pobresa va disminuir un 0,6% i es va situar en 11.297 euros en les llars formades per una sola persona. Aquest llindar es fixa en el 60% de la mediana dels ingressos per unitat de consum de les llars catalanes.

Els indicadors de desigualtat es van reduir l'any 2021. L'indicador S80/S20 mostra com el 20% de les llars amb majors ingressos acumulen 5,4 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides, mentre que l'any anterior era del 6. Pel que fa a l'índex de Gini va ser del 30,9 el 2021, mentre que l'any anterior era del 31,7 (un Índex de Gini igual a 0 indicaria màxima igualtat, i si fos igual a 100, la desigualtat més extrema).

La taxa de risc de pobresa del 2021 (tenint en compte els ingressos del 2020) va disminuir 1,8 punts respecte de l'any 2020 i mostra que un 19,9% de persones es van situar per sota del llindar de risc de pobresa. La taxa de risc de pobresa abans de tot tipus de transferències socials és del 45,5% i passa al 19,9% quan es comptabilitzen totes les transferències socials (inclosos els ERTOs).

Una novetat important d'aquesta edició fa referència a la taxa AROPE de risc de pobresa i exclusió social, ja que ha experimentat un canvi metodològic el 2021 que afecta dos dels seus tres components, concretament el de baixa intensitat en el treball i el de privació material i social severa. La taxa de pobresa és l'únic component que no s'ha vist modificat.