Saltar al contingut principal

Projeccions de població municipals. 2021–2041

Entre el 2021 i el 2041, el nombre d'habitants augmentarà a 644 municipis catalans, mentre que disminuirà a 293 i es mantindrà estable a 10, segons l'escenari mitjà de les projeccions de població municipals base 2021.

A nivell territorial, tots els municipis del Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Moianès, el Tarragonès i el Vallès Oriental guanyarien població. A l'altre extrem, només el 17% dels municipis de la Terra Alta guanyarien població, mentre que a la Noguera ho farien el 20%, al Pallars Jussà el 21% i a les Garrigues el 25%.

Per grandària de municipi, 320 dels 354 municipis de més de 2.000 habitants guanyarien població en l'horitzó de l'any 2041, i també ho farien 2 de cada 3 municipis de 501 a 2.000 habitants. En canvi, perdrien població la meitat dels municipis petits (168 dels 332 de 500 habitants o menys).

Per grau d'urbanització, les ciutats mitjanes i les àrees semidenses, que agrupen 204 municipis, seran les que guanyaran més població en termes relatius, un 12,0% en el període 2021-2041. El conjunt de les 55 ciutats grans creixeran un 7,4%, mentre que els 688 municipis localitzats en àrees rurals creixeran un 6,3%.

Pel que fa als components del creixement demogràfic, 142 municipis (el 15% del total) tindrien més naixements que defuncions en el conjunt del període 2021-2041. En canvi, es preveu que en aquest període la migració neta seria positiva en 876 municipis (el 93%), i en molts d'ells compensaria el saldo natural de signe negatiu.

Quant a l'estructura per edats, l'any 2041 la població de 0 a 15 anys disminuiria a 715 municipis (3 de cada 4 municipis). La població de 16 a 64 anys disminuiria a 601 municipis. La població de més edat, la de 65 anys o més, augmentaria a 876 municipis (9 de cada 10).

Les dades de les Projeccions de població municipals 2021-2041 estan disponibles a l'apartat de Dades obertes, on es poden consultar i descarregar en diferents sabors del format CSV i JSON.