Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T2/2023

La població ocupada a Catalunya creix un 3,8% interanual al segon trimestre del 2023 i se situa en 3.654.000 persones. En nombres absoluts l'augment interanual és de 133.000 persones. En relació amb el primer trimestre del 2023, s'observa un increment de 132.700 persones ocupades (3,8%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, creix als serveis (186.300 persones; 7,1%), mentre que la població ocupada decreix a la construcció (−24.800 persones; −10,6%), a la indústria (−16.400 persones; −2,7%) i a l'agricultura (−12.100 persones; −22,1%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada creix als serveis (132.900 persones; 5,0%) i a la construcció (13.300 persones; 6,8%), mentre que decreix a la indústria (−13.000 persones; −2,1%) i a l'agricultura (−500 persones; −1,1%).

Per sexe, en termes interanuals l'ocupació creix més en les dones (5,2%) que en els homes (2,5%). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 55 anys o més (10,5%), seguit del tram de 16 a 24 anys (6,3%) i del de 25 a 54 anys (1,8%). Respecte el trimestre anterior, la població ocupada de 16 a 24 anys augmenta un 9,7%, el col·lectiu de 55 anys o més augmenta un 3,3% i el de 25 a 54 anys també ho fa un 3,3%.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix l'ocupació a jornada completa (4,7%), mentre que decreix a jornada parcial (−2,2%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte indefinit creix un 7,9%, mentre que el temporal decreix un 16,9%.

La taxa d'atur se situa en el 8,44%, amb un total de 336.800 persones desocupades (23.700 menys que l'any anterior; amb un decreixement del 6,6%). Per sexe, l'atur de les dones decreix un 16,0% interanual (amb una taxa d'atur del 8,35%) i el dels homes creix un 4,0% (amb una taxa del 8,52%). Per edats, destaca la disminució de la població desocupada de 16 a 24 anys (−26,2%), seguida de la de 25 a 54 anys (−3,6%). Per contra, creix la població desocupada de 55 anys o més (13,2%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 180.600 persones (el 4,9% del total de l'ocupació). La població ocupada disminueix un 8,8% interanual mentre que creix un 3,0% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 99.000 homes i 81.600 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 487.300 persones, xifra que representa el 13,3% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un increment del 13,8% respecte del primer trimestre del 2023 i un increment del 7,2% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector ocupa 270.600 homes i 216.700 dones.

El sector de les TIC ocupa 129.200 persones al segon trimestre del 2023 (un 14,7% més que un any enrere i un 5,7% més que el trimestre anterior) i representa el 3,5% del total de l'ocupació.