Saltar al contingut principal

Estadística sobre activitats en R+D. 2021

Infografia

Infografia

R+D 2021

La despesa en recerca i desenvolupament interna feta a Catalunya va ser de 4.078,7 milions d'euros l'any 2021, xifra que incrementa en un 12,7% la despesa de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,67% del PIB. Per sectors d'execució, la majoria dels fons per finançar la despesa en R+D interna de les administracions públiques i del sector de l'ensenyament superior provenia de l'Administració pública (un 66,8% i un 68,6%, respectivament). En el sector de les empreses, l'origen del finançament de la despesa en R+D interna va ser, pràcticament, el mateix sector empresarial (89,4%), mentre que en les IPSFL la procedència del finançament va ser més diversificada, tot i que amb un 44,6% d'origen empresarial.

Els fons de finançament de la despesa d'R+D interna feta a Catalunya van provenir, principalment, del sector de les empreses (un 58,1%) i de l'Administració pública (28,7%). El 8,5% de la despesa es va finançar amb fons procedents de la resta del món, el 3,1% amb origen en el sector de l'ensenyament superior i l'1,6% restant va procedir de les IPSFL. Per sectors d'execució, l'Administració pública va suposar la procedència majoritària dels fons per finançar la despesa en R+D interna de les administracions públiques i del sector de l'ensenyament superior, un 66,8% i un 68,6%, respectivament. En el sector de les empreses, l'origen del finançament de la despesa en R+D interna va ser, pràcticament, el propi sector empresarial (89,4%), mentre que en les IPSFL la procedència del finançament va ser més diversificada, tot i que amb un 44,6% d'origen empresarial.

Pel que fa al personal ocupat, les activitats en R+D interna feta a Catalunya van ocupar un total de 55.885,0 persones en equivalència a jornada completa (EJC), xifra un 10,1% superior a la del 2020. Per ocupació, 31.579,2 d'aquests ocupats eren investigadors (el 56,5% del total), 18.317,6 eren tècnics i els 5.988,1 restants eren personal auxiliar ocupat en activitats d'R+D interna. El 41,4% del total del personal en EJC destinat a aquestes activitats d'R+D eren dones, i la quota de dones entre el personal investigador va suposar el 38,6%. Per sectors d'execució, els percentatges més elevats de participació femenina entre el personal investigador van correspondre al sector de l'Administració pública i a les IPSFL, amb un 47,6% i un 46,3%, respectivament. En els sectors de l'ensenyament superior i de les empreses, aquest percentatge es va situar en el 41,6% i el 31,7%, respectivament.