Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 385.415 436.303 426.209
Nombre d'establiments 427.021 458.227 471.608
Persones ocupades 1.629.779 1.734.090 1.792.352
Ingressos d'explotació 229.799.193 244.353.061 255.712.228
Volum de negoci 220.869.913 235.981.527 246.765.880
Treballs realitzats per a l'actiu 494.319 568.057 711.743
Subvencions a l'explotació 3.536.319 2.675.734 2.731.611
Resta d'ingressos d'explotació 4.898.641 5.127.742 5.502.995
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.057.941 766.993 366.357
Variació existències productes acabats i en curs 82.737 155.440 -81.721
Despeses d'explotació 218.536.541 229.315.190 239.268.494
Consum de mercaderies 100.127.717 109.923.021 114.189.688
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.719.009 13.042.055 13.380.645
Treballs realitzats per altres empreses 15.059.846 14.885.275 15.902.752
Despeses de personal 40.360.568 41.463.451 44.138.335
Sous i salaris 31.865.803 32.631.654 34.765.573
Càrregues socials i altres despeses de personal 8.494.765 8.831.797 9.372.762
Despeses en serveis exteriors 36.825.663 39.529.792 41.907.571
Dotacions per a amortitzacions 6.518.554 7.131.080 7.309.043
Resta de despeses d'explotació 6.925.185 3.340.516 2.440.460
Inversió bruta en actius materials 7.112.237 8.116.550 8.846.507
Inversió bruta en actius intangibles 2.751.001 1.532.877 1.835.753
Resultat de l'exercici 10.373.131 11.000.148 9.090.241
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 220.869.913 235.981.527 246.765.880
Vendes a Espanya 195.685.447 208.831.380 216.668.252
Vendes a la resta de la Unió Europea 16.246.047 17.791.469 19.137.315
Vendes a la resta del món 8.938.430 9.358.678 10.960.491
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.629.779 1.734.090 1.792.352
Persones assalariades 1.319.583 1.401.586 1.471.721
Persones no assalariades 310.196 332.505 320.631
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.176.715 1.199.101 1.264.735
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.165.120 2.273.799
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 220.869.913 235.981.527 246.765.880
Variació existències productes acabats i en curs 82.737 155.440 -81.721
Treballs realitzats per a l'actiu 494.319 568.057 711.743
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.628.604 4.977.145 5.393.506
Consum de mercaderies 100.127.717 109.923.021 114.189.688
Treballs realitzats per altres empreses 15.059.846 14.885.275 15.902.752
Valor de la producció 110.888.011 116.873.874 122.696.968
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.719.009 13.042.055 13.380.645
Despeses en serveis exteriors 36.825.663 39.529.792 41.907.571
Valor afegit brut a preus de mercat 61.343.340 64.302.027 67.408.753
Impostos sobre la producció i els productes 1.372.360 1.276.231 1.400.236
Subvencions a l'explotació 3.536.319 2.675.734 2.731.611
Valor afegit brut a cost de factors 63.507.299 65.701.530 68.740.127
Despeses de personal 40.360.568 41.463.451 44.138.335
Excedent brut d'explotació 23.146.731 24.238.078 24.601.792
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.967 37.888 38.352
Despeses de personal per assalariat 30.586 29.583 29.991
Taxa de valor afegit 57,3 56,2 56,0
Taxa de despeses de personal 63,6 63,1 64,2
Taxa bruta d'explotació 10,5 10,3 10,0
Taxa de salarització 81,0 80,8 82,1
Taxa d'inversió 15,5 14,7 15,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 49,6 49,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor