Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 404 376 358
Nombre d'establiments 655 545 439
Persones ocupades 3.902 3.802 3.835
Ingressos d'explotació 1.989.026 1.816.105 2.039.407
Volum de negoci 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Treballs realitzats per a l'actiu 2.743 244 3.494
Subvencions a l'explotació 988 146 1.442
Resta d'ingressos d'explotació 13.245 12.974 13.548
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -8.687 16.951 50.772
Variació existències productes acabats i en curs -1.924 -55 -500
Despeses d'explotació 1.952.387 1.739.931 1.958.560
Consum de mercaderies 1.626.352 1.405.944 1.608.895
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.599 11.551 14.391
Treballs realitzats per altres empreses 25.449 25.167 33.685
Despeses de personal 146.216 151.550 150.480
Sous i salaris 115.702 120.265 118.468
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.514 31.284 32.012
Despeses en serveis exteriors 137.039 139.840 130.294
Dotacions per a amortitzacions 18.586 14.268 17.632
Resta de despeses d'explotació -14.855 -8.388 3.182
Inversió bruta en actius materials 15.505 38.806 22.541
Inversió bruta en actius intangibles 1.964 3.530 4.219
Resultat de l'exercici 39.000 55.562 63.878
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Vendes a Espanya 1.585.197 1.507.070 1.716.201
Vendes a la resta de la Unió Europea 274.481 225.509 229.908
Vendes a la resta del món 112.372 70.162 74.837
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.902 3.802 3.835
Persones assalariades 3.697 3.712 3.775
Persones no assalariades 205 90 60
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.630 3.607 3.663
Hores treballades pel personal assalariat .. 6.585 6.618
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Variació existències productes acabats i en curs -1.924 -55 -500
Treballs realitzats per a l'actiu 2.743 244 3.494
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.043 12.914 12.656
Consum de mercaderies 1.626.352 1.405.944 1.608.895
Treballs realitzats per altres empreses 25.449 25.167 33.685
Valor de la producció 334.110 384.733 393.992
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.599 11.551 14.391
Despeses en serveis exteriors 137.039 139.840 130.294
Valor afegit brut a preus de mercat 183.472 233.342 249.307
Impostos sobre la producció i els productes 5.548 2.865 3.013
Subvencions a l'explotació 988 146 1.442
Valor afegit brut a cost de factors 178.912 230.623 247.736
Despeses de personal 146.216 151.550 150.480
Excedent brut d'explotació 32.696 79.073 97.256
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.847 60.660 64.604
Despeses de personal per assalariat 39.549 40.830 39.864
Taxa de valor afegit 53,5 59,9 62,9
Taxa de despeses de personal 81,7 65,7 60,7
Taxa bruta d'explotació 1,7 4,4 4,8
Taxa de salarització 94,7 97,6 98,4
Taxa d'inversió 9,8 18,4 10,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 25,3 24,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Vendes a l'engròs i al detall 1.971.121 1.790.101 2.020.273
Volum de negoci per altres conceptes 929 12.640 649
Consum de mercaderies 1.626.352 1.405.944 1.608.895
Compres de mercaderies 1.613.532 1.420.496 1.658.233
Variació d'existències de mercaderies -12.820 14.551 49.337
Marge comercial brut 344.769 384.156 411.378
Marge comercial brut sobre vendes (%) 17,5 21,5 20,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor