Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 8.175 9.358 8.726
Nombre d'establiments 11.187 12.140 11.197
Persones ocupades 30.664 34.352 33.615
Ingressos d'explotació 3.916.846 3.437.287 3.582.456
Volum de negoci 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Treballs realitzats per a l'actiu 53 44 25
Subvencions a l'explotació 2.378 1.655 2.364
Resta d'ingressos d'explotació 54.441 52.410 58.906
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 17.632 35.925 15.696
Variació existències productes acabats i en curs 2.497 10.709 4.485
Despeses d'explotació 3.637.887 3.258.721 3.404.571
Consum de mercaderies 2.174.009 1.891.338 1.977.454
Consum de primeres matèries i altres proveïments 38.777 31.917 41.159
Treballs realitzats per altres empreses 38.302 17.185 27.749
Despeses de personal 537.983 539.867 562.223
Sous i salaris 417.003 420.182 435.572
Càrregues socials i altres despeses de personal 120.980 119.686 126.651
Despeses en serveis exteriors 730.672 679.793 720.741
Dotacions per a amortitzacions 90.229 76.899 85.591
Resta de despeses d'explotació 27.915 21.722 -10.346
Inversió bruta en actius materials 120.933 130.588 166.167
Inversió bruta en actius intangibles 9.271 5.913 12.366
Resultat de l'exercici 182.445 92.182 153.197
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Vendes a Espanya 3.080.353 2.871.999 2.853.091
Vendes a la resta de la Unió Europea 419.549 292.112 362.444
Vendes a la resta del món 360.072 219.066 305.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 30.664 34.352 33.615
Persones assalariades 24.017 27.289 26.199
Persones no assalariades 6.647 7.062 7.417
Personal assalariat equivalent a jornada completa 19.968 21.106 20.283
Hores treballades pel personal assalariat .. 38.295 36.885
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Variació existències productes acabats i en curs 2.497 10.709 4.485
Treballs realitzats per a l'actiu 53 44 25
Ingressos accessoris i altres de gestió 53.921 51.859 57.586
Consum de mercaderies 2.174.009 1.891.338 1.977.454
Treballs realitzats per altres empreses 38.302 17.185 27.749
Valor de la producció 1.704.133 1.537.267 1.578.054
Consum de primeres matèries i altres proveïments 38.777 31.917 41.159
Despeses en serveis exteriors 730.672 679.793 720.741
Valor afegit brut a preus de mercat 934.684 825.557 816.154
Impostos sobre la producció i els productes 15.595 9.392 9.724
Subvencions a l'explotació 2.378 1.655 2.364
Valor afegit brut a cost de factors 921.467 817.819 808.795
Despeses de personal 537.983 539.867 562.223
Excedent brut d'explotació 383.483 277.952 246.572
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 30.050 23.807 24.060
Despeses de personal per assalariat 22.400 19.783 21.460
Taxa de valor afegit 54,1 53,2 51,3
Taxa de despeses de personal 58,4 66,0 69,5
Taxa bruta d'explotació 9,9 8,2 7,0
Taxa de salarització 78,3 79,4 77,9
Taxa d'inversió 14,1 16,7 22,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 81,2 82,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Vendes a l'engròs i al detall 3.852.548 3.382.769 3.520.714
Volum de negoci per altres conceptes 7.426 408 447
Consum de mercaderies 2.174.009 1.891.338 1.977.454
Compres de mercaderies 2.190.728 1.926.248 1.992.821
Variació d'existències de mercaderies 16.719 34.909 15.367
Marge comercial brut 1.678.539 1.491.431 1.543.260
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,6 44,1 43,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor