Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 3.157 5.183 4.472
Nombre d'establiments 3.199 4.973 4.540
Persones ocupades 6.063 7.615 7.514
Ingressos d'explotació 411.290 680.381 663.111
Volum de negoci 406.421 666.484 638.086
Treballs realitzats per a l'actiu 295 222 321
Subvencions a l'explotació 361 151 215
Resta d'ingressos d'explotació 4.213 13.525 24.489
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 15 -700 -1.212
Variació existències productes acabats i en curs -740 99 287
Despeses d'explotació 308.659 499.660 503.499
Consum de mercaderies 4.939 4.005 6.806
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.974 78.886 52.340
Treballs realitzats per altres empreses 12.776 70.610 47.860
Despeses de personal 107.459 134.025 151.827
Sous i salaris 87.221 109.836 123.572
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.237 24.189 28.255
Despeses en serveis exteriors 140.879 195.907 233.093
Dotacions per a amortitzacions 6.215 13.207 10.858
Resta de despeses d'explotació 20.418 3.020 714
Inversió bruta en actius materials 5.487 14.009 13.451
Inversió bruta en actius intangibles 903 1.912 2.407
Resultat de l'exercici 34.906 43.966 41.693
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 406.421 666.484 638.086
Vendes a Espanya 364.972 627.231 552.148
Vendes a la resta de la Unió Europea 30.360 32.380 62.191
Vendes a la resta del món 11.089 6.873 23.747
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.063 7.615 7.514
Persones assalariades 3.274 3.813 4.117
Persones no assalariades 2.789 3.802 3.398
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.076 3.513 3.733
Hores treballades pel personal assalariat .. 6.408 6.504
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 406.421 666.484 638.086
Variació existències productes acabats i en curs -740 99 287
Treballs realitzats per a l'actiu 295 222 321
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.965 13.523 24.490
Consum de mercaderies 4.939 4.005 6.806
Treballs realitzats per altres empreses 12.776 70.610 47.860
Valor de la producció 392.226 605.713 608.517
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.974 78.886 52.340
Despeses en serveis exteriors 140.879 195.907 233.093
Valor afegit brut a preus de mercat 235.372 330.919 323.085
Impostos sobre la producció i els productes 1.358 2.403 932
Subvencions a l'explotació 361 151 215
Valor afegit brut a cost de factors 234.375 328.667 322.368
Despeses de personal 107.459 134.025 151.827
Excedent brut d'explotació 126.916 194.642 170.541
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.656 43.161 42.900
Despeses de personal per assalariat 32.819 35.152 36.881
Taxa de valor afegit 59,8 54,3 53,0
Taxa de despeses de personal 45,8 40,8 47,1
Taxa bruta d'explotació 31,2 29,2 26,7
Taxa de salarització 54,0 50,1 54,8
Taxa d'inversió 2,7 4,8 4,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,2 46,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 406.421 666.484 638.086
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 4.939 4.005 6.806
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor