Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 41.601 46.538 44.131
Nombre d'establiments 46.512 49.557 49.165
Persones ocupades 213.091 219.659 227.670
Ingressos d'explotació 81.939.016 90.394.820 92.181.867
Volum de negoci 80.438.738 88.844.987 90.540.366
Treballs realitzats per a l'actiu 39.748 89.599 65.340
Subvencions a l'explotació 48.281 62.661 49.359
Resta d'ingressos d'explotació 1.412.248 1.397.573 1.526.803
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 468.969 326.470 415.843
Variació existències productes acabats i en curs 98.257 112.253 100.814
Despeses d'explotació 79.038.367 87.383.379 88.876.276
Consum de mercaderies 58.545.875 64.853.203 65.583.918
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.239.579 1.591.841 1.637.640
Treballs realitzats per altres empreses 1.214.976 1.402.639 1.402.249
Despeses de personal 7.538.531 7.860.606 8.357.464
Sous i salaris 6.019.095 6.260.363 6.632.943
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.519.436 1.600.243 1.724.521
Despeses en serveis exteriors 9.331.508 10.196.742 10.681.418
Dotacions per a amortitzacions 775.854 992.323 957.484
Resta de despeses d'explotació 392.043 486.025 256.101
Inversió bruta en actius materials 1.041.335 1.163.741 1.165.648
Inversió bruta en actius intangibles 119.060 158.188 174.593
Resultat de l'exercici 2.191.464 2.793.320 2.544.006
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 80.438.738 88.844.987 90.540.366
Vendes a Espanya 68.505.959 75.529.792 76.931.995
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.657.251 8.916.347 8.921.793
Vendes a la resta del món 4.275.528 4.398.849 4.686.696
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 213.091 219.659 227.670
Persones assalariades 188.140 192.556 202.692
Persones no assalariades 24.951 27.103 24.978
Personal assalariat equivalent a jornada completa 179.901 182.794 191.957
Hores treballades pel personal assalariat .. 333.665 346.292
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 80.438.738 88.844.987 90.540.366
Variació existències productes acabats i en curs 98.257 112.253 100.814
Treballs realitzats per a l'actiu 39.748 89.599 65.340
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.375.740 1.368.921 1.508.347
Consum de mercaderies 58.545.875 64.853.203 65.583.918
Treballs realitzats per altres empreses 1.214.976 1.402.639 1.402.249
Valor de la producció 22.191.633 24.159.919 25.228.699
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.239.579 1.591.841 1.637.640
Despeses en serveis exteriors 9.331.508 10.196.742 10.681.418
Valor afegit brut a preus de mercat 11.620.545 12.371.336 12.909.641
Impostos sobre la producció i els productes 162.074 151.549 147.931
Subvencions a l'explotació 48.281 62.661 49.359
Valor afegit brut a cost de factors 11.506.752 12.282.448 12.811.069
Despeses de personal 7.538.531 7.860.606 8.357.464
Excedent brut d'explotació 3.968.221 4.421.842 4.453.605
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 53.999 55.916 56.270
Despeses de personal per assalariat 40.069 40.822 41.232
Taxa de valor afegit 51,9 50,8 50,8
Taxa de despeses de personal 65,5 64,0 65,2
Taxa bruta d'explotació 4,9 5,0 4,9
Taxa de salarització 88,3 87,7 89,0
Taxa d'inversió 10,1 10,8 10,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 38,8 39,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 80.438.738 88.844.987 90.540.366
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 58.545.875 64.853.203 65.583.918
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor