Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 827 1.127 1.035
Nombre d'establiments 934 1.268 1.125
Persones ocupades 3.437 4.470 4.285
Ingressos d'explotació 531.122 608.512 714.397
Volum de negoci 525.481 601.335 707.831
Treballs realitzats per a l'actiu 389 195 1.767
Subvencions a l'explotació 366 69 68
Resta d'ingressos d'explotació 4.887 6.913 4.732
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 221 1.871 2.134
Variació existències productes acabats i en curs 130 406 94
Despeses d'explotació 502.609 577.849 680.949
Consum de mercaderies 296.391 318.332 394.367
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.392 6.642 4.833
Treballs realitzats per altres empreses 3.502 4.299 4.628
Despeses de personal 82.538 104.739 103.597
Sous i salaris 65.119 82.810 82.061
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.420 21.929 21.536
Despeses en serveis exteriors 93.546 118.619 147.802
Dotacions per a amortitzacions 17.399 22.427 22.362
Resta de despeses d'explotació 3.840 2.791 3.361
Inversió bruta en actius materials 23.276 28.289 31.357
Inversió bruta en actius intangibles 1.289 1.243 1.811
Resultat de l'exercici 18.990 26.291 18.389
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 525.481 601.335 707.831
Vendes a Espanya 520.980 595.596 693.693
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.052 3.092 8.801
Vendes a la resta del món 2.448 2.647 5.337
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.437 4.470 4.285
Persones assalariades 2.881 3.625 3.554
Persones no assalariades 556 845 732
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.579 3.228 3.128
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.857 5.716
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 525.481 601.335 707.831
Variació existències productes acabats i en curs 130 406 94
Treballs realitzats per a l'actiu 389 195 1.767
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.815 6.521 4.543
Consum de mercaderies 296.391 318.332 394.367
Treballs realitzats per altres empreses 3.502 4.299 4.628
Valor de la producció 230.921 285.826 315.240
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.392 6.642 4.833
Despeses en serveis exteriors 93.546 118.619 147.802
Valor afegit brut a preus de mercat 131.983 160.565 162.605
Impostos sobre la producció i els productes 966 1.270 1.264
Subvencions a l'explotació 366 69 68
Valor afegit brut a cost de factors 131.383 159.364 161.409
Despeses de personal 82.538 104.739 103.597
Excedent brut d'explotació 48.844 54.625 57.812
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.225 35.655 37.666
Despeses de personal per assalariat 28.648 28.894 29.153
Taxa de valor afegit 56,9 55,8 51,2
Taxa de despeses de personal 62,8 65,7 64,2
Taxa bruta d'explotació 9,3 9,1 8,2
Taxa de salarització 83,8 81,1 82,9
Taxa d'inversió 18,7 18,5 20,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 36,4 41,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 525.481 601.335 707.831
Vendes a l'engròs i al detall 520.400 592.167 705.585
Volum de negoci per altres conceptes 5.081 9.168 2.246
Consum de mercaderies 296.391 318.332 394.367
Compres de mercaderies 296.276 320.142 396.461
Variació d'existències de mercaderies -116 1.809 2.094
Marge comercial brut 224.008 273.835 311.218
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,0 46,2 44,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor