Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 12.892 12.668 13.427
Nombre d'establiments 13.129 12.478 13.645
Persones ocupades 25.717 26.111 28.874
Ingressos d'explotació 1.948.241 2.016.858 2.163.003
Volum de negoci 1.929.069 1.988.243 2.147.597
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 877 7.005 545
Resta d'ingressos d'explotació 18.294 21.611 14.860
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 716 -4 169
Variació existències productes acabats i en curs -5.738 2.725 1.215
Despeses d'explotació 1.258.759 1.268.262 1.433.231
Consum de mercaderies 1.128 1.166 1.461
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.829 33.456 27.830
Treballs realitzats per altres empreses 121.755 103.853 114.819
Despeses de personal 508.931 475.120 529.424
Sous i salaris 388.063 380.813 418.100
Càrregues socials i altres despeses de personal 120.868 94.307 111.323
Despeses en serveis exteriors 536.353 612.188 729.364
Dotacions per a amortitzacions 14.875 24.229 17.547
Resta de despeses d'explotació 17.888 18.249 12.786
Inversió bruta en actius materials 22.671 42.850 36.682
Inversió bruta en actius intangibles 2.441 3.518 5.077
Resultat de l'exercici 220.278 248.102 249.720
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.929.069 1.988.243 2.147.597
Vendes a Espanya 1.837.493 1.912.830 1.998.759
Vendes a la resta de la Unió Europea 62.609 54.121 98.434
Vendes a la resta del món 28.952 21.292 50.429
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 25.717 26.111 28.874
Persones assalariades 13.889 14.429 15.200
Persones no assalariades 11.828 11.682 13.674
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.605 12.691 13.735
Hores treballades pel personal assalariat .. 22.535 24.224
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.929.069 1.988.243 2.147.597
Variació existències productes acabats i en curs -5.738 2.725 1.215
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.888 21.165 14.761
Consum de mercaderies 1.128 1.166 1.461
Treballs realitzats per altres empreses 121.755 103.853 114.819
Valor de la producció 1.818.336 1.907.114 2.047.294
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.829 33.456 27.830
Despeses en serveis exteriors 536.353 612.188 729.364
Valor afegit brut a preus de mercat 1.224.154 1.261.470 1.290.100
Impostos sobre la producció i els productes 6.359 12.796 8.372
Subvencions a l'explotació 877 7.005 545
Valor afegit brut a cost de factors 1.218.673 1.255.678 1.282.273
Despeses de personal 508.931 475.120 529.424
Excedent brut d'explotació 709.742 780.558 752.850
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.387 48.090 44.410
Despeses de personal per assalariat 36.642 32.928 34.831
Taxa de valor afegit 67,0 65,8 62,6
Taxa de despeses de personal 41,8 37,8 41,3
Taxa bruta d'explotació 36,8 39,3 35,1
Taxa de salarització 54,0 55,3 52,6
Taxa d'inversió 2,1 3,7 3,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 74,9 75,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor