Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.412 1.988 1.624
Nombre d'establiments 1.413 1.881 1.655
Persones ocupades 3.667 3.905 3.089
Ingressos d'explotació 168.968 213.881 168.250
Volum de negoci 164.540 211.688 167.741
Treballs realitzats per a l'actiu 3.565 1.051 287
Subvencions a l'explotació 646 359 55
Resta d'ingressos d'explotació 217 783 166
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.690 -839 -4.357
Variació existències productes acabats i en curs 51 400 489
Despeses d'explotació 147.902 169.731 128.729
Consum de mercaderies 14.922 16.323 15.364
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.917 21.426 25.412
Treballs realitzats per altres empreses 16.887 30.595 16.417
Despeses de personal 61.498 63.420 49.205
Sous i salaris 49.089 50.433 38.958
Càrregues socials i altres despeses de personal 12.409 12.986 10.247
Despeses en serveis exteriors 19.763 33.963 22.128
Dotacions per a amortitzacions 2.560 2.976 1.388
Resta de despeses d'explotació 3.355 1.028 -1.184
Inversió bruta en actius materials 897 2.473 1.174
Inversió bruta en actius intangibles 3.774 1.031 1.005
Resultat de l'exercici 2.269 29.393 27.631
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 164.540 211.688 167.741
Vendes a Espanya 151.786 198.804 161.438
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.201 12.478 5.995
Vendes a la resta del món 553 406 308
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.667 3.905 3.089
Persones assalariades 2.330 2.341 1.839
Persones no assalariades 1.337 1.564 1.250
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.244 2.153 1.725
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.867 3.113
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 164.540 211.688 167.741
Variació existències productes acabats i en curs 51 400 489
Treballs realitzats per a l'actiu 3.565 1.051 287
Ingressos accessoris i altres de gestió 215 783 160
Consum de mercaderies 14.922 16.323 15.364
Treballs realitzats per altres empreses 16.887 30.595 16.417
Valor de la producció 136.562 167.003 136.897
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.917 21.426 25.412
Despeses en serveis exteriors 19.763 33.963 22.128
Valor afegit brut a preus de mercat 87.883 111.614 89.358
Impostos sobre la producció i els productes 291 2.335 1.893
Subvencions a l'explotació 646 359 55
Valor afegit brut a cost de factors 88.237 109.638 87.520
Despeses de personal 61.498 63.420 49.205
Excedent brut d'explotació 26.739 46.218 38.315
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.061 28.077 28.333
Despeses de personal per assalariat 26.389 27.094 26.750
Taxa de valor afegit 64,6 65,7 63,9
Taxa de despeses de personal 69,7 57,8 56,2
Taxa bruta d'explotació 16,3 21,8 22,8
Taxa de salarització 63,5 59,9 59,5
Taxa d'inversió 5,3 3,2 2,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 19,9 19,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor