Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 43 37 51
Nombre d'establiments 51 46 57
Persones ocupades 5.269 5.922 6.378
Ingressos d'explotació 2.547.093 2.970.333 3.170.503
Volum de negoci 2.498.061 2.925.753 3.116.512
Treballs realitzats per a l'actiu 2.152 5.421 4.751
Subvencions a l'explotació 490 1.024 733
Resta d'ingressos d'explotació 46.390 38.134 48.507
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.268 -2.159 -9.911
Variació existències productes acabats i en curs 27 370 -65
Despeses d'explotació 2.404.211 2.879.913 2.963.433
Consum de mercaderies 31 4.619 120
Consum de primeres matèries i altres proveïments 698.764 738.726 697.837
Treballs realitzats per altres empreses 24.579 10.821 14.749
Despeses de personal 302.613 360.842 424.084
Sous i salaris 246.598 285.299 346.860
Càrregues socials i altres despeses de personal 56.015 75.544 77.224
Despeses en serveis exteriors 1.359.984 1.698.408 1.753.928
Dotacions per a amortitzacions 31.877 57.386 55.662
Resta de despeses d'explotació -13.638 9.110 17.053
Inversió bruta en actius materials 189.744 12.102 11.490
Inversió bruta en actius intangibles 27.356 1.388 4.866
Resultat de l'exercici 127.065 83.665 144.209
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.498.061 2.925.753 3.116.512
Vendes a Espanya 1.248.648 1.569.205 1.613.524
Vendes a la resta de la Unió Europea 962.947 1.104.043 1.203.766
Vendes a la resta del món 286.465 252.505 299.223
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.269 5.922 6.378
Persones assalariades 5.239 5.904 6.344
Persones no assalariades 30 18 34
Personal assalariat equivalent a jornada completa 5.042 5.718 6.119
Hores treballades pel personal assalariat .. 10.830 11.688
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.498.061 2.925.753 3.116.512
Variació existències productes acabats i en curs 27 370 -65
Treballs realitzats per a l'actiu 2.152 5.421 4.751
Ingressos accessoris i altres de gestió 45.501 36.971 44.448
Consum de mercaderies 31 4.619 120
Treballs realitzats per altres empreses 24.579 10.821 14.749
Valor de la producció 2.521.131 2.953.075 3.150.777
Consum de primeres matèries i altres proveïments 698.764 738.726 697.837
Despeses en serveis exteriors 1.359.984 1.698.408 1.753.928
Valor afegit brut a preus de mercat 462.383 515.942 699.012
Impostos sobre la producció i els productes 1.468 1.748 2.149
Subvencions a l'explotació 490 1.024 733
Valor afegit brut a cost de factors 461.404 515.217 697.596
Despeses de personal 302.613 360.842 424.084
Excedent brut d'explotació 158.792 154.375 273.512
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 87.573 86.995 109.370
Despeses de personal per assalariat 57.762 61.113 66.845
Taxa de valor afegit 18,3 17,4 22,1
Taxa de despeses de personal 65,6 70,0 60,8
Taxa bruta d'explotació 6,4 5,3 8,8
Taxa de salarització 99,4 99,7 99,5
Taxa d'inversió 47,1 2,6 2,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 44,2 44,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor