Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.832 1.650 1.583
Nombre d'establiments 1.859 1.675 1.656
Persones ocupades 3.185 2.779 2.624
Ingressos d'explotació 261.544 249.137 223.508
Volum de negoci 245.385 241.603 218.430
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 17
Subvencions a l'explotació 17 216 876
Resta d'ingressos d'explotació 16.142 7.317 4.185
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -33 -24 103
Variació existències productes acabats i en curs -56 -221 -44
Despeses d'explotació 183.306 165.532 151.217
Consum de mercaderies 1.926 1.150 3
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.768 10.810 13.944
Treballs realitzats per altres empreses 2.997 4.489 3.103
Despeses de personal 67.240 57.810 47.647
Sous i salaris 54.087 45.882 37.407
Càrregues socials i altres despeses de personal 13.153 11.928 10.240
Despeses en serveis exteriors 94.780 81.456 78.835
Dotacions per a amortitzacions 9.906 8.617 5.863
Resta de despeses d'explotació -311 1.201 1.821
Inversió bruta en actius materials 11.016 8.556 8.468
Inversió bruta en actius intangibles 34 17 32
Resultat de l'exercici 29.725 17.966 13.663
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 245.385 241.603 218.430
Vendes a Espanya 201.480 222.908 194.876
Vendes a la resta de la Unió Europea 34.282 15.270 16.685
Vendes a la resta del món 9.623 3.425 6.869
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.185 2.779 2.624
Persones assalariades 1.722 1.417 1.305
Persones no assalariades 1.462 1.363 1.320
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.616 1.278 1.159
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.331 2.108
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 245.385 241.603 218.430
Variació existències productes acabats i en curs -56 -221 -44
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 17
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.142 7.317 4.185
Consum de mercaderies 1.926 1.150 3
Treballs realitzats per altres empreses 2.997 4.489 3.103
Valor de la producció 256.548 243.061 219.482
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.768 10.810 13.944
Despeses en serveis exteriors 94.780 81.456 78.835
Valor afegit brut a preus de mercat 155.000 150.795 126.703
Impostos sobre la producció i els productes 1.845 998 606
Subvencions a l'explotació 17 216 876
Valor afegit brut a cost de factors 153.172 150.013 126.973
Despeses de personal 67.240 57.810 47.647
Excedent brut d'explotació 85.932 92.203 79.326
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 48.097 53.973 48.382
Despeses de personal per assalariat 39.040 40.811 36.521
Taxa de valor afegit 59,7 61,7 57,9
Taxa de despeses de personal 43,9 38,5 37,5
Taxa bruta d'explotació 35,0 38,2 36,3
Taxa de salarització 54,1 51,0 49,7
Taxa d'inversió 7,2 5,7 6,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,5 62,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 245.385 241.603 218.430
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 1.926 1.150 3
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor