Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 919 1.117 1.205
Nombre d'establiments 1.056 1.238 1.449
Persones ocupades 9.479 8.435 8.886
Ingressos d'explotació 4.591.000 4.433.184 5.305.632
Volum de negoci 4.188.213 4.289.180 4.723.672
Treballs realitzats per a l'actiu 84.408 74.013 79.079
Subvencions a l'explotació 253.364 19.300 425.782
Resta d'ingressos d'explotació 65.015 50.692 77.099
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.993 -8.000 -1.587
Variació existències productes acabats i en curs -1.988 -478 1.751
Despeses d'explotació 4.314.749 3.854.221 4.484.615
Consum de mercaderies 428.127 561.390 543.460
Consum de primeres matèries i altres proveïments 624.965 487.037 543.935
Treballs realitzats per altres empreses 641.762 589.195 1.166.081
Despeses de personal 926.128 584.743 495.122
Sous i salaris 804.985 474.264 387.209
Càrregues socials i altres despeses de personal 121.143 110.480 107.913
Despeses en serveis exteriors 957.835 929.831 998.977
Dotacions per a amortitzacions 570.755 562.252 595.512
Resta de despeses d'explotació 165.178 139.772 141.529
Inversió bruta en actius materials 334.056 378.305 286.291
Inversió bruta en actius intangibles 57.762 67.275 64.936
Resultat de l'exercici 1.033 311.770 423.645
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.188.213 4.289.180 4.723.672
Vendes a Espanya 4.072.467 4.160.937 4.586.871
Vendes a la resta de la Unió Europea 85.885 64.732 73.618
Vendes a la resta del món 29.861 63.510 63.183
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.479 8.435 8.886
Persones assalariades 8.845 7.875 8.069
Persones no assalariades 634 560 817
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.472 7.680 7.869
Hores treballades pel personal assalariat .. 13.701 14.001
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.188.213 4.289.180 4.723.672
Variació existències productes acabats i en curs -1.988 -478 1.751
Treballs realitzats per a l'actiu 84.408 74.013 79.079
Ingressos accessoris i altres de gestió 63.920 49.760 75.732
Consum de mercaderies 428.127 561.390 543.460
Treballs realitzats per altres empreses 641.762 589.195 1.166.081
Valor de la producció 3.264.665 3.261.890 3.170.694
Consum de primeres matèries i altres proveïments 624.965 487.037 543.935
Despeses en serveis exteriors 957.835 929.831 998.977
Valor afegit brut a preus de mercat 1.681.865 1.845.022 1.627.782
Impostos sobre la producció i els productes 76.986 83.315 87.806
Subvencions a l'explotació 253.364 19.300 425.782
Valor afegit brut a cost de factors 1.858.243 1.781.007 1.965.757
Despeses de personal 926.128 584.743 495.122
Excedent brut d'explotació 932.115 1.196.264 1.470.636
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 196.044 211.150 221.211
Despeses de personal per assalariat 104.709 74.254 61.357
Taxa de valor afegit 56,9 54,6 62,0
Taxa de despeses de personal 49,8 32,8 25,2
Taxa bruta d'explotació 22,3 27,9 31,1
Taxa de salarització 93,3 93,4 90,8
Taxa d'inversió 21,1 25,0 17,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,1 30,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 61 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor