Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 6.319 7.196 6.954
Nombre d'establiments 7.652 8.054 7.598
Persones ocupades 103.618 115.764 120.283
Ingressos d'explotació 2.869.730 3.055.229 3.174.542
Volum de negoci 2.767.294 2.945.393 3.060.995
Treballs realitzats per a l'actiu 285 2.004 4.167
Subvencions a l'explotació 82.756 79.059 81.754
Resta d'ingressos d'explotació 19.394 28.773 27.625
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.974 75.839 286
Variació existències productes acabats i en curs 1.586 840 2.152
Despeses d'explotació 2.460.551 2.678.104 2.877.270
Consum de mercaderies 21.358 20.371 38.526
Consum de primeres matèries i altres proveïments 177.294 205.438 247.742
Treballs realitzats per altres empreses 165.688 184.562 184.869
Despeses de personal 1.721.017 1.826.829 1.934.037
Sous i salaris 1.320.318 1.392.445 1.475.216
Càrregues socials i altres despeses de personal 400.699 434.384 458.821
Despeses en serveis exteriors 322.515 362.695 399.589
Dotacions per a amortitzacions 35.993 56.008 54.611
Resta de despeses d'explotació 16.686 22.202 17.897
Inversió bruta en actius materials 23.942 46.843 38.770
Inversió bruta en actius intangibles 1.217 3.158 3.866
Resultat de l'exercici 54.695 51.965 65.149
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.767.294 2.945.393 3.060.995
Vendes a Espanya 2.731.784 2.935.988 3.048.945
Vendes a la resta de la Unió Europea 33.443 8.587 10.145
Vendes a la resta del món 2.067 819 1.905
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 103.618 115.764 120.283
Persones assalariades 99.677 110.446 115.724
Persones no assalariades 3.941 5.318 4.559
Personal assalariat equivalent a jornada completa 77.116 74.436 79.033
Hores treballades pel personal assalariat .. 127.155 134.106
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.767.294 2.945.393 3.060.995
Variació existències productes acabats i en curs 1.586 840 2.152
Treballs realitzats per a l'actiu 285 2.004 4.167
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.943 26.571 27.122
Consum de mercaderies 21.358 20.371 38.526
Treballs realitzats per altres empreses 165.688 184.562 184.869
Valor de la producció 2.601.063 2.769.875 2.871.043
Consum de primeres matèries i altres proveïments 177.294 205.438 247.742
Despeses en serveis exteriors 322.515 362.695 399.589
Valor afegit brut a preus de mercat 2.101.253 2.201.742 2.223.712
Impostos sobre la producció i els productes 4.495 5.849 5.748
Subvencions a l'explotació 82.756 79.059 81.754
Valor afegit brut a cost de factors 2.179.514 2.274.952 2.299.718
Despeses de personal 1.721.017 1.826.829 1.934.037
Excedent brut d'explotació 458.497 448.123 365.682
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.034 19.652 19.119
Despeses de personal per assalariat 17.266 16.541 16.713
Taxa de valor afegit 83,8 82,1 80,1
Taxa de despeses de personal 79,0 80,3 84,1
Taxa bruta d'explotació 16,6 15,2 11,9
Taxa de salarització 96,2 95,4 96,2
Taxa d'inversió 1,2 2,2 1,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 68,9 68,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor