Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 43.526 49.485 47.848
Nombre d'establiments 47.976 50.893 53.065
Persones ocupades 214.768 239.590 248.637
Ingressos d'explotació 12.314.085 13.236.580 14.226.586
Volum de negoci 12.095.446 12.994.321 13.904.771
Treballs realitzats per a l'actiu 4.123 1.904 2.254
Subvencions a l'explotació 18.834 19.144 31.070
Resta d'ingressos d'explotació 195.682 221.212 288.491
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 19.280 18.500 24.680
Variació existències productes acabats i en curs 6.182 10.628 6.055
Despeses d'explotació 11.345.188 12.099.542 12.909.116
Consum de mercaderies 131.316 105.249 99.155
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.822.625 3.992.620 4.189.877
Treballs realitzats per altres empreses 187.390 280.746 234.631
Despeses de personal 3.677.445 3.892.455 4.278.759
Sous i salaris 2.853.645 3.020.897 3.328.446
Càrregues socials i altres despeses de personal 823.800 871.559 950.314
Despeses en serveis exteriors 2.895.732 3.178.858 3.530.410
Dotacions per a amortitzacions 499.385 531.488 560.671
Resta de despeses d'explotació 131.296 118.126 15.612
Inversió bruta en actius materials 405.139 626.524 750.979
Inversió bruta en actius intangibles 27.894 40.005 67.563
Resultat de l'exercici 464.895 484.037 629.291
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 12.095.446 12.994.321 13.904.771
Vendes a Espanya 11.360.536 11.994.194 12.978.632
Vendes a la resta de la Unió Europea 517.446 737.633 664.572
Vendes a la resta del món 217.465 262.494 261.654
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 214.768 239.590 248.637
Persones assalariades 173.331 196.328 210.371
Persones no assalariades 41.437 43.262 38.266
Personal assalariat equivalent a jornada completa 143.353 148.409 158.473
Hores treballades pel personal assalariat .. 281.235 298.990
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 12.095.446 12.994.321 13.904.771
Variació existències productes acabats i en curs 6.182 10.628 6.055
Treballs realitzats per a l'actiu 4.123 1.904 2.254
Ingressos accessoris i altres de gestió 189.589 219.389 284.577
Consum de mercaderies 131.316 105.249 99.155
Treballs realitzats per altres empreses 187.390 280.746 234.631
Valor de la producció 11.976.634 12.840.247 13.863.869
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.822.625 3.992.620 4.189.877
Despeses en serveis exteriors 2.895.732 3.178.858 3.530.410
Valor afegit brut a preus de mercat 5.258.277 5.668.768 6.143.582
Impostos sobre la producció i els productes 117.601 126.668 145.899
Subvencions a l'explotació 18.834 19.144 31.070
Valor afegit brut a cost de factors 5.159.511 5.561.244 6.028.753
Despeses de personal 3.677.445 3.892.455 4.278.759
Excedent brut d'explotació 1.482.066 1.668.789 1.749.994
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.024 23.211 24.247
Despeses de personal per assalariat 21.216 19.826 20.339
Taxa de valor afegit 43,1 43,3 43,5
Taxa de despeses de personal 71,3 70,0 71,0
Taxa bruta d'explotació 12,3 12,8 12,6
Taxa de salarització 80,7 81,9 84,6
Taxa d'inversió 8,4 12,0 13,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,4 49,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor