Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.036 1.314 1.392
Nombre d'establiments 1.243 1.407 1.559
Persones ocupades 13.893 13.716 15.523
Ingressos d'explotació 1.324.566 985.731 1.209.284
Volum de negoci 748.203 436.378 559.509
Treballs realitzats per a l'actiu 86.517 51.496 80.464
Subvencions a l'explotació 428.105 471.849 520.057
Resta d'ingressos d'explotació 61.741 26.009 49.253
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 836 5.270 1.989
Variació existències productes acabats i en curs 653 6.892 -292
Despeses d'explotació 1.276.389 1.002.992 1.224.932
Consum de mercaderies 12.475 13.331 31.516
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.646 71.667 81.203
Treballs realitzats per altres empreses 89.639 62.072 89.493
Despeses de personal 533.393 495.387 554.114
Sous i salaris 419.645 383.420 434.181
Càrregues socials i altres despeses de personal 113.748 111.967 119.933
Despeses en serveis exteriors 441.669 242.847 320.294
Dotacions per a amortitzacions 86.129 80.893 113.090
Resta de despeses d'explotació 16.439 36.796 35.222
Inversió bruta en actius materials 105.565 66.728 63.671
Inversió bruta en actius intangibles 71.745 55.804 83.930
Resultat de l'exercici 50.745 12.818 -22.635
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 748.203 436.378 559.509
Vendes a Espanya 565.506 328.085 389.495
Vendes a la resta de la Unió Europea 141.265 82.836 112.896
Vendes a la resta del món 41.433 25.456 57.123
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 13.893 13.716 15.523
Persones assalariades 12.908 12.634 14.090
Persones no assalariades 985 1.082 1.432
Personal assalariat equivalent a jornada completa 12.247 11.831 13.203
Hores treballades pel personal assalariat .. 20.028 22.283
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 748.203 436.378 559.509
Variació existències productes acabats i en curs 653 6.892 -292
Treballs realitzats per a l'actiu 86.517 51.496 80.464
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.558 25.940 49.188
Consum de mercaderies 12.475 13.331 31.516
Treballs realitzats per altres empreses 89.639 62.072 89.493
Valor de la producció 794.818 445.303 567.860
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.646 71.667 81.203
Despeses en serveis exteriors 441.669 242.847 320.294
Valor afegit brut a preus de mercat 256.503 130.789 166.364
Impostos sobre la producció i els productes 1.675 2.693 2.381
Subvencions a l'explotació 428.105 471.849 520.057
Valor afegit brut a cost de factors 682.933 599.945 684.040
Despeses de personal 533.393 495.387 554.114
Excedent brut d'explotació 149.540 104.558 129.926
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 49.156 43.740 44.067
Despeses de personal per assalariat 41.323 39.212 39.326
Taxa de valor afegit 85,9 134,7 120,5
Taxa de despeses de personal 78,1 82,6 81,0
Taxa bruta d'explotació 20,0 24,0 23,2
Taxa de salarització 92,9 92,1 90,8
Taxa d'inversió 26,0 20,4 21,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 53,4 54,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor