Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.770 2.120 1.897
Nombre d'establiments 1.867 2.109 2.044
Persones ocupades 5.643 5.710 6.012
Ingressos d'explotació 914.278 931.285 1.084.679
Volum de negoci 865.795 894.473 1.042.770
Treballs realitzats per a l'actiu 1.563 9.614 7.345
Subvencions a l'explotació 35 154 821
Resta d'ingressos d'explotació 46.886 27.043 33.743
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 802 1.018 218
Variació existències productes acabats i en curs -823 2.303 1.999
Despeses d'explotació 822.633 844.527 987.612
Consum de mercaderies 37.175 145.144 44.750
Consum de primeres matèries i altres proveïments 304.735 116.507 281.683
Treballs realitzats per altres empreses 33.012 121.838 137.480
Despeses de personal 166.966 162.632 181.235
Sous i salaris 133.575 127.916 142.197
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.391 34.716 39.038
Despeses en serveis exteriors 182.088 200.161 215.087
Dotacions per a amortitzacions 74.576 86.396 111.664
Resta de despeses d'explotació 24.081 11.849 15.714
Inversió bruta en actius materials 149.053 162.087 209.021
Inversió bruta en actius intangibles 1.986 2.245 6.260
Resultat de l'exercici 56.143 64.253 54.626
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 865.795 894.473 1.042.770
Vendes a Espanya 819.303 861.707 970.154
Vendes a la resta de la Unió Europea 31.950 24.265 42.838
Vendes a la resta del món 14.542 8.502 29.794
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.643 5.710 6.012
Persones assalariades 4.654 4.335 4.835
Persones no assalariades 989 1.375 1.177
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.437 4.075 4.568
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.477 8.237
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 865.795 894.473 1.042.770
Variació existències productes acabats i en curs -823 2.303 1.999
Treballs realitzats per a l'actiu 1.563 9.614 7.345
Ingressos accessoris i altres de gestió 46.658 26.914 33.745
Consum de mercaderies 37.175 145.144 44.750
Treballs realitzats per altres empreses 33.012 121.838 137.480
Valor de la producció 843.006 666.322 903.629
Consum de primeres matèries i altres proveïments 304.735 116.507 281.683
Despeses en serveis exteriors 182.088 200.161 215.087
Valor afegit brut a preus de mercat 356.183 349.654 406.859
Impostos sobre la producció i els productes 4.607 3.049 3.636
Subvencions a l'explotació 35 154 821
Valor afegit brut a cost de factors 351.611 346.759 404.044
Despeses de personal 166.966 162.632 181.235
Excedent brut d'explotació 184.644 184.127 222.809
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 62.310 60.724 67.212
Despeses de personal per assalariat 35.873 37.515 37.487
Taxa de valor afegit 41,7 52,0 44,7
Taxa de despeses de personal 47,5 46,9 44,9
Taxa bruta d'explotació 21,3 20,6 21,4
Taxa de salarització 82,5 75,9 80,4
Taxa d'inversió 43,0 47,4 53,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 27,9 25,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor