Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 488 513 616
Nombre d'establiments 549 572 717
Persones ocupades 6.381 6.685 7.432
Ingressos d'explotació 3.533.217 3.315.628 3.688.673
Volum de negoci 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Treballs realitzats per a l'actiu 366 895 5.864
Subvencions a l'explotació 1.959 1.875 1.396
Resta d'ingressos d'explotació 181.722 129.705 162.710
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 62.138 -16.285 18.365
Variació existències productes acabats i en curs 763 252 4.839
Despeses d'explotació 3.463.492 3.341.509 3.714.792
Consum de mercaderies 2.937.328 2.714.132 3.002.334
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.843 7.128 13.799
Treballs realitzats per altres empreses 30.829 48.814 58.567
Despeses de personal 273.137 340.809 384.540
Sous i salaris 218.500 267.862 301.647
Càrregues socials i altres despeses de personal 54.637 72.947 82.893
Despeses en serveis exteriors 191.308 210.296 231.733
Dotacions per a amortitzacions 12.270 12.397 16.316
Resta de despeses d'explotació 10.778 7.933 7.504
Inversió bruta en actius materials 10.557 12.250 11.031
Inversió bruta en actius intangibles 8.062 2.895 6.883
Resultat de l'exercici 39.008 31.906 39.695
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Vendes a Espanya 2.886.974 2.123.692 3.076.721
Vendes a la resta de la Unió Europea 375.689 950.017 333.038
Vendes a la resta del món 86.507 109.445 108.944
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.381 6.685 7.432
Persones assalariades 6.213 6.526 7.208
Persones no assalariades 168 159 225
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.027 6.354 6.985
Hores treballades pel personal assalariat .. 11.602 12.702
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Variació existències productes acabats i en curs 763 252 4.839
Treballs realitzats per a l'actiu 366 895 5.864
Ingressos accessoris i altres de gestió 172.580 129.693 162.688
Consum de mercaderies 2.937.328 2.714.132 3.002.334
Treballs realitzats per altres empreses 30.829 48.814 58.567
Valor de la producció 554.722 551.047 631.194
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.843 7.128 13.799
Despeses en serveis exteriors 191.308 210.296 231.733
Valor afegit brut a preus de mercat 355.571 333.624 385.661
Impostos sobre la producció i els productes 3.739 2.203 2.733
Subvencions a l'explotació 1.959 1.875 1.396
Valor afegit brut a cost de factors 353.792 333.295 384.324
Despeses de personal 273.137 340.809 384.540
Excedent brut d'explotació 80.655 -7.514 -216
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 55.443 49.857 51.710
Despeses de personal per assalariat 43.964 52.220 53.352
Taxa de valor afegit 63,8 60,5 60,9
Taxa de despeses de personal 77,2 102,3 100,1
Taxa bruta d'explotació 2,4 -0,2 ~
Taxa de salarització 97,4 97,6 97,0
Taxa d'inversió 5,3 4,5 4,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,2 33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Vendes a l'engròs i al detall 3.269.805 3.135.294 3.462.772
Volum de negoci per altres conceptes 79.365 47.859 55.931
Consum de mercaderies 2.937.328 2.714.132 3.002.334
Compres de mercaderies 2.998.879 2.697.954 3.020.916
Variació d'existències de mercaderies 61.552 -16.178 18.582
Marge comercial brut 332.477 421.162 460.438
Marge comercial brut sobre vendes (%) 10,2 13,4 13,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor