Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 39.921 42.241 39.507
Nombre d'establiments 50.412 50.808 49.700
Persones ocupades 136.084 145.833 141.691
Ingressos d'explotació 15.859.309 16.282.779 16.232.536
Volum de negoci 15.663.022 16.082.104 16.045.152
Treballs realitzats per a l'actiu 1.844 2.476 3.904
Subvencions a l'explotació 9.065 8.684 9.288
Resta d'ingressos d'explotació 185.378 189.514 174.192
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 62.283 100.354 81.820
Variació existències productes acabats i en curs 17.396 29.780 14.721
Despeses d'explotació 14.914.443 15.332.906 15.319.809
Consum de mercaderies 9.630.036 9.991.306 9.832.419
Consum de primeres matèries i altres proveïments 91.628 78.584 99.802
Treballs realitzats per altres empreses 94.174 96.548 117.498
Despeses de personal 2.402.839 2.438.657 2.490.909
Sous i salaris 1.880.347 1.912.153 1.942.086
Càrregues socials i altres despeses de personal 522.493 526.505 548.823
Despeses en serveis exteriors 2.294.604 2.328.915 2.426.339
Dotacions per a amortitzacions 267.482 259.773 272.666
Resta de despeses d'explotació 133.679 139.124 80.176
Inversió bruta en actius materials 243.819 306.063 358.278
Inversió bruta en actius intangibles 26.901 39.216 43.852
Resultat de l'exercici 497.504 323.810 309.419
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 15.663.022 16.082.104 16.045.152
Vendes a Espanya 14.605.100 15.210.407 14.959.117
Vendes a la resta de la Unió Europea 567.310 475.294 582.244
Vendes a la resta del món 490.653 396.403 503.791
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 136.084 145.833 141.691
Persones assalariades 103.374 112.366 111.106
Persones no assalariades 32.711 33.467 30.585
Personal assalariat equivalent a jornada completa 91.152 92.420 91.182
Hores treballades pel personal assalariat .. 167.686 164.900
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 15.663.022 16.082.104 16.045.152
Variació existències productes acabats i en curs 17.396 29.780 14.721
Treballs realitzats per a l'actiu 1.844 2.476 3.904
Ingressos accessoris i altres de gestió 183.819 186.910 172.161
Consum de mercaderies 9.630.036 9.991.306 9.832.419
Treballs realitzats per altres empreses 94.174 96.548 117.498
Valor de la producció 6.141.872 6.213.417 6.286.021
Consum de primeres matèries i altres proveïments 91.628 78.584 99.802
Despeses en serveis exteriors 2.294.604 2.328.915 2.426.339
Valor afegit brut a preus de mercat 3.755.639 3.805.918 3.759.881
Impostos sobre la producció i els productes 61.674 58.917 54.375
Subvencions a l'explotació 9.065 8.684 9.288
Valor afegit brut a cost de factors 3.703.030 3.755.686 3.714.794
Despeses de personal 2.402.839 2.438.657 2.490.909
Excedent brut d'explotació 1.300.191 1.317.028 1.223.885
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 27.211 25.753 26.218
Despeses de personal per assalariat 23.244 21.703 22.419
Taxa de valor afegit 60,3 60,4 59,1
Taxa de despeses de personal 64,9 64,9 67,1
Taxa bruta d'explotació 8,3 8,2 7,6
Taxa de salarització 76,0 77,1 78,4
Taxa d'inversió 7,3 9,2 10,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 69,1 68,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 15.663.022 16.082.104 16.045.152
Vendes a l'engròs i al detall 15.630.283 16.025.878 15.990.849
Volum de negoci per altres conceptes 32.739 56.226 54.303
Consum de mercaderies 9.630.036 9.991.306 9.832.419
Compres de mercaderies 9.692.483 10.089.215 9.913.758
Variació d'existències de mercaderies 62.447 97.909 81.339
Marge comercial brut 6.000.247 6.034.572 6.158.429
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,4 37,7 38,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor