Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.136 1.732 2.727
Nombre d'establiments 2.119 2.471 3.728
Persones ocupades 15.136 15.720 16.567
Ingressos d'explotació 859.798 1.032.481 1.038.818
Volum de negoci 824.457 994.281 1.017.720
Treballs realitzats per a l'actiu 193 61 59
Subvencions a l'explotació 29.616 28.863 10.687
Resta d'ingressos d'explotació 5.533 9.276 10.352
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -90 542 -34
Variació existències productes acabats i en curs -115 796 140
Despeses d'explotació 890.934 1.030.912 1.079.264
Consum de mercaderies 3.474 5.486 4.690
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.960 31.918 24.695
Treballs realitzats per altres empreses 287.139 418.874 427.304
Despeses de personal 372.568 363.799 390.764
Sous i salaris 293.983 293.035 313.911
Càrregues socials i altres despeses de personal 78.585 70.764 76.853
Despeses en serveis exteriors 173.724 176.986 190.562
Dotacions per a amortitzacions 21.300 26.594 26.741
Resta de despeses d'explotació 5.769 7.256 14.507
Inversió bruta en actius materials 9.900 16.843 21.801
Inversió bruta en actius intangibles 7.775 4.835 2.587
Resultat de l'exercici -393 -3.847 -30.128
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 824.457 994.281 1.017.720
Vendes a Espanya 818.466 972.754 980.267
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.920 18.014 27.925
Vendes a la resta del món 1.071 3.513 9.525
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 15.136 15.720 16.567
Persones assalariades 14.355 14.637 15.005
Persones no assalariades 781 1.084 1.563
Personal assalariat equivalent a jornada completa 13.519 13.294 13.018
Hores treballades pel personal assalariat .. 22.503 22.269
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 824.457 994.281 1.017.720
Variació existències productes acabats i en curs -115 796 140
Treballs realitzats per a l'actiu 193 61 59
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.302 9.210 9.219
Consum de mercaderies 3.474 5.486 4.690
Treballs realitzats per altres empreses 287.139 418.874 427.304
Valor de la producció 539.225 579.989 595.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.960 31.918 24.695
Despeses en serveis exteriors 173.724 176.986 190.562
Valor afegit brut a preus de mercat 338.540 371.085 379.887
Impostos sobre la producció i els productes 2.694 3.096 2.122
Subvencions a l'explotació 29.616 28.863 10.687
Valor afegit brut a cost de factors 365.461 396.853 388.453
Despeses de personal 372.568 363.799 390.764
Excedent brut d'explotació -7.106 33.054 -2.312
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.145 25.245 23.447
Despeses de personal per assalariat 25.954 24.855 26.043
Taxa de valor afegit 67,8 68,4 65,3
Taxa de despeses de personal 101,9 91,7 100,6
Taxa bruta d'explotació -0,9 3,3 ~
Taxa de salarització 94,8 93,1 90,6
Taxa d'inversió 4,8 5,5 6,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 46,0 45,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor