Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 373 363 404
Nombre d'establiments 429 382 435
Persones ocupades 3.849 4.185 4.649
Ingressos d'explotació 351.961 372.613 403.268
Volum de negoci 338.697 363.292 393.656
Treballs realitzats per a l'actiu 268 461 141
Subvencions a l'explotació 1.876 577 766
Resta d'ingressos d'explotació 11.119 8.283 8.705
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 149 -444 -14
Variació existències productes acabats i en curs 1.459 69 59
Despeses d'explotació 303.668 317.051 346.555
Consum de mercaderies 3.962 8.263 3.434
Consum de primeres matèries i altres proveïments 23.985 25.214 28.940
Treballs realitzats per altres empreses 11.321 10.101 14.087
Despeses de personal 94.941 97.692 106.364
Sous i salaris 74.010 76.422 82.494
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.931 21.270 23.869
Despeses en serveis exteriors 124.474 131.797 144.178
Dotacions per a amortitzacions 36.988 36.607 41.738
Resta de despeses d'explotació 7.997 7.378 7.814
Inversió bruta en actius materials 29.408 43.295 51.233
Inversió bruta en actius intangibles 399 3.715 909
Resultat de l'exercici 33.056 38.922 43.003
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 338.697 363.292 393.656
Vendes a Espanya 310.004 319.558 337.729
Vendes a la resta de la Unió Europea 27.501 40.090 48.892
Vendes a la resta del món 1.192 3.644 7.035
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.849 4.185 4.649
Persones assalariades 3.679 4.028 4.390
Persones no assalariades 170 157 259
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.304 3.758 4.087
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.049 7.643
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 338.697 363.292 393.656
Variació existències productes acabats i en curs 1.459 69 59
Treballs realitzats per a l'actiu 268 461 141
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.114 8.281 8.344
Consum de mercaderies 3.962 8.263 3.434
Treballs realitzats per altres empreses 11.321 10.101 14.087
Valor de la producció 336.256 353.739 384.679
Consum de primeres matèries i altres proveïments 23.985 25.214 28.940
Despeses en serveis exteriors 124.474 131.797 144.178
Valor afegit brut a preus de mercat 187.798 196.729 211.561
Impostos sobre la producció i els productes 8.021 6.953 6.781
Subvencions a l'explotació 1.876 577 766
Valor afegit brut a cost de factors 181.652 190.353 205.546
Despeses de personal 94.941 97.692 106.364
Excedent brut d'explotació 86.711 92.660 99.182
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.200 45.480 44.211
Despeses de personal per assalariat 25.806 24.251 24.226
Taxa de valor afegit 54,0 53,8 53,4
Taxa de despeses de personal 52,3 51,3 51,7
Taxa bruta d'explotació 25,6 25,5 25,2
Taxa de salarització 95,6 96,2 94,4
Taxa d'inversió 16,4 24,7 25,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 45,8 47,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor