Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.219 1.243 1.227
Nombre d'establiments 1.454 1.446 1.449
Persones ocupades 3.182 3.211 3.259
Ingressos d'explotació 287.279 260.059 274.797
Volum de negoci 284.347 254.893 270.022
Treballs realitzats per a l'actiu 32 36 283
Subvencions a l'explotació 682 406 -214
Resta d'ingressos d'explotació 2.218 4.725 4.706
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -184 767 3.591
Variació existències productes acabats i en curs 391 -185 2.891
Despeses d'explotació 276.379 251.664 278.804
Consum de mercaderies 152.552 138.468 144.601
Consum de primeres matèries i altres proveïments 367 377 1.472
Treballs realitzats per altres empreses 397 2.883 3.363
Despeses de personal 57.255 58.098 68.230
Sous i salaris 45.444 46.416 53.661
Càrregues socials i altres despeses de personal 11.811 11.682 14.568
Despeses en serveis exteriors 59.003 44.629 54.817
Dotacions per a amortitzacions 4.881 5.467 5.092
Resta de despeses d'explotació 1.924 1.742 1.229
Inversió bruta en actius materials 5.110 5.043 7.912
Inversió bruta en actius intangibles 59 139 541
Resultat de l'exercici 4.783 5.065 4.450
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 284.347 254.893 270.022
Vendes a Espanya 272.568 252.051 263.833
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.126 1.817 4.618
Vendes a la resta del món 7.653 1.025 1.571
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.182 3.211 3.259
Persones assalariades 2.142 2.135 2.477
Persones no assalariades 1.040 1.077 783
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.977 1.885 2.160
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.420 3.860
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 284.347 254.893 270.022
Variació existències productes acabats i en curs 391 -185 2.891
Treballs realitzats per a l'actiu 32 36 283
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.221 4.725 4.706
Consum de mercaderies 152.552 138.468 144.601
Treballs realitzats per altres empreses 397 2.883 3.363
Valor de la producció 134.042 118.118 129.938
Consum de primeres matèries i altres proveïments 367 377 1.472
Despeses en serveis exteriors 59.003 44.629 54.817
Valor afegit brut a preus de mercat 74.671 73.112 73.649
Impostos sobre la producció i els productes 773 669 998
Subvencions a l'explotació 682 406 -214
Valor afegit brut a cost de factors 74.580 72.849 72.437
Despeses de personal 57.255 58.098 68.230
Excedent brut d'explotació 17.326 14.751 4.207
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 23.437 22.686 22.225
Despeses de personal per assalariat 26.732 27.218 27.551
Taxa de valor afegit 55,6 61,7 55,7
Taxa de despeses de personal 76,8 79,8 94,2
Taxa bruta d'explotació 6,1 5,8 1,6
Taxa de salarització 67,3 66,5 76,0
Taxa d'inversió 6,9 7,1 11,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 59,0 60,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 284.347 254.893 270.022
Vendes a l'engròs i al detall 284.347 254.172 269.984
Volum de negoci per altres conceptes ~ 721 39
Consum de mercaderies 152.552 138.468 144.601
Compres de mercaderies 152.395 139.236 148.196
Variació d'existències de mercaderies -156 768 3.595
Marge comercial brut 131.795 115.704 125.382
Marge comercial brut sobre vendes (%) 46,4 45,5 46,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor