Saltar al contingut principal

Índex de taules: Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual

Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 789 693 637
Nombre d'establiments 828 715 707
Persones ocupades 1.728 1.614 1.699
Ingressos d'explotació 118.045 141.555 153.005
Volum de negoci 116.466 139.960 147.498
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 55 567
Subvencions a l'explotació 9 77 143
Resta d'ingressos d'explotació 1.570 1.465 4.797
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -374 1.015 -209
Variació existències productes acabats i en curs 360 432 154
Despeses d'explotació 99.858 115.245 128.329
Consum de mercaderies 7.167 8.046 6.086
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.860 17.477 9.288
Treballs realitzats per altres empreses 22.825 5.763 12.745
Despeses de personal 22.982 28.555 34.497
Sous i salaris 18.509 22.712 27.779
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.472 5.843 6.718
Despeses en serveis exteriors 27.380 42.967 44.846
Dotacions per a amortitzacions 5.596 16.693 18.750
Resta de despeses d'explotació 2.048 -4.256 2.119
Inversió bruta en actius materials 10.331 9.208 5.906
Inversió bruta en actius intangibles 205 285 2.522
Resultat de l'exercici 6.995 17.378 13.792
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 116.466 139.960 147.498
Vendes a Espanya 110.594 136.636 134.585
Vendes a la resta de la Unió Europea 5.035 2.956 9.381
Vendes a la resta del món 837 368 3.536
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.728 1.614 1.699
Persones assalariades 1.024 1.074 1.211
Persones no assalariades 704 539 488
Personal assalariat equivalent a jornada completa 915 940 1.063
Hores treballades pel personal assalariat .. 1.722 1.905
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 116.466 139.960 147.498
Variació existències productes acabats i en curs 360 432 154
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 55 567
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.570 1.465 4.801
Consum de mercaderies 7.167 8.046 6.086
Treballs realitzats per altres empreses 22.825 5.763 12.745
Valor de la producció 88.404 128.102 134.189
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.860 17.477 9.288
Despeses en serveis exteriors 27.380 42.967 44.846
Valor afegit brut a preus de mercat 49.165 67.658 80.056
Impostos sobre la producció i els productes 495 784 1.839
Subvencions a l'explotació 9 77 143
Valor afegit brut a cost de factors 48.679 66.951 78.360
Despeses de personal 22.982 28.555 34.497
Excedent brut d'explotació 25.697 38.396 43.863
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 28.163 41.493 46.133
Despeses de personal per assalariat 22.439 26.580 28.488
Taxa de valor afegit 55,1 52,3 58,4
Taxa de despeses de personal 47,2 42,7 44,0
Taxa bruta d'explotació 22,1 27,4 29,7
Taxa de salarització 59,3 66,6 71,3
Taxa d'inversió 21,6 14,2 10,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 36,2 39,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor