Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 3.763 3.213 2.823
Nombre d'establiments 4.242 3.425 3.116
Persones ocupades 21.218 19.226 19.097
Ingressos d'explotació 6.341.881 6.436.192 6.120.122
Volum de negoci 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Treballs realitzats per a l'actiu 602 17.189 18.256
Subvencions a l'explotació 875 1.066 758
Resta d'ingressos d'explotació 100.239 119.081 106.471
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 30.725 32.685 44.577
Variació existències productes acabats i en curs 16.267 46.316 17.189
Despeses d'explotació 5.994.229 6.143.378 5.808.762
Consum de mercaderies 4.135.582 4.308.224 4.032.504
Consum de primeres matèries i altres proveïments 95.893 65.308 54.378
Treballs realitzats per altres empreses 154.904 114.574 144.074
Despeses de personal 852.231 830.155 832.434
Sous i salaris 687.270 669.611 663.121
Càrregues socials i altres despeses de personal 164.961 160.544 169.313
Despeses en serveis exteriors 671.762 725.510 642.787
Dotacions per a amortitzacions 63.563 63.952 68.294
Resta de despeses d'explotació 20.294 35.655 34.290
Inversió bruta en actius materials 86.102 68.463 84.792
Inversió bruta en actius intangibles 7.316 7.048 7.405
Resultat de l'exercici 281.502 250.020 229.399
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Vendes a Espanya 5.335.343 5.316.589 5.038.808
Vendes a la resta de la Unió Europea 599.209 679.215 646.132
Vendes a la resta del món 305.612 303.052 309.698
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 21.218 19.226 19.097
Persones assalariades 19.730 17.968 18.101
Persones no assalariades 1.488 1.259 996
Personal assalariat equivalent a jornada completa 19.004 17.294 17.460
Hores treballades pel personal assalariat .. 31.564 31.396
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Variació existències productes acabats i en curs 16.267 46.316 17.189
Treballs realitzats per a l'actiu 602 17.189 18.256
Ingressos accessoris i altres de gestió 99.258 118.151 105.853
Consum de mercaderies 4.135.582 4.308.224 4.032.504
Treballs realitzats per altres empreses 154.904 114.574 144.074
Valor de la producció 2.065.806 2.057.714 1.959.358
Consum de primeres matèries i altres proveïments 95.893 65.308 54.378
Despeses en serveis exteriors 671.762 725.510 642.787
Valor afegit brut a preus de mercat 1.298.151 1.266.897 1.262.192
Impostos sobre la producció i els productes 10.856 8.424 8.729
Subvencions a l'explotació 875 1.066 758
Valor afegit brut a cost de factors 1.288.170 1.259.540 1.254.221
Despeses de personal 852.231 830.155 832.434
Excedent brut d'explotació 435.939 429.384 421.787
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.710 65.512 65.676
Despeses de personal per assalariat 43.194 46.203 45.987
Taxa de valor afegit 62,4 61,2 64,0
Taxa de despeses de personal 66,2 65,9 66,4
Taxa bruta d'explotació 7,0 6,8 7,0
Taxa de salarització 93,0 93,5 94,8
Taxa d'inversió 7,3 6,0 7,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 29,3 29,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Vendes a l'engròs i al detall 6.144.118 6.227.497 5.948.421
Volum de negoci per altres conceptes 96.046 71.359 46.217
Consum de mercaderies 4.135.582 4.308.224 4.032.504
Compres de mercaderies 4.165.392 4.340.796 4.077.816
Variació d'existències de mercaderies 29.811 32.572 45.312
Marge comercial brut 2.008.537 1.919.273 1.915.917
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,7 30,8 32,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor