Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 71.856 78.840 73.406
Nombre d'establiments 90.221 93.484 91.141
Persones ocupades 284.384 306.596 299.587
Ingressos d'explotació 38.551.049 40.128.460 41.313.316
Volum de negoci 37.814.434 39.360.517 40.467.603
Treballs realitzats per a l'actiu 22.319 26.920 31.921
Subvencions a l'explotació 16.773 15.064 17.290
Resta d'ingressos d'explotació 697.523 725.959 796.502
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 137.650 183.590 116.789
Variació existències productes acabats i en curs 28.905 38.429 13.006
Despeses d'explotació 36.712.037 38.341.555 39.561.381
Consum de mercaderies 25.998.511 27.201.505 27.963.265
Consum de primeres matèries i altres proveïments 271.713 242.678 268.488
Treballs realitzats per altres empreses 145.107 157.871 189.756
Despeses de personal 4.998.090 5.183.456 5.330.647
Sous i salaris 3.906.722 3.994.156 4.148.858
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.091.368 1.189.300 1.181.789
Despeses en serveis exteriors 4.354.812 4.628.158 4.896.333
Dotacions per a amortitzacions 642.140 674.508 717.817
Resta de despeses d'explotació 301.664 253.380 195.075
Inversió bruta en actius materials 577.785 607.965 806.514
Inversió bruta en actius intangibles 58.447 87.338 98.828
Resultat de l'exercici 924.302 624.291 695.422
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 37.814.434 39.360.517 40.467.603
Vendes a Espanya 36.450.216 38.056.170 38.849.273
Vendes a la resta de la Unió Europea 763.079 784.978 932.615
Vendes a la resta del món 601.166 519.368 685.734
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 284.384 306.596 299.587
Persones assalariades 219.608 239.734 240.309
Persones no assalariades 64.776 66.862 59.278
Personal assalariat equivalent a jornada completa 194.949 202.581 204.407
Hores treballades pel personal assalariat .. 367.558 370.891
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 37.814.434 39.360.517 40.467.603
Variació existències productes acabats i en curs 28.905 38.429 13.006
Treballs realitzats per a l'actiu 22.319 26.920 31.921
Ingressos accessoris i altres de gestió 694.259 721.664 786.962
Consum de mercaderies 25.998.511 27.201.505 27.963.265
Treballs realitzats per altres empreses 145.107 157.871 189.756
Valor de la producció 12.416.299 12.788.154 13.146.471
Consum de primeres matèries i altres proveïments 271.713 242.678 268.488
Despeses en serveis exteriors 4.354.812 4.628.158 4.896.333
Valor afegit brut a preus de mercat 7.789.774 7.917.319 7.981.650
Impostos sobre la producció i els productes 128.008 125.442 122.419
Subvencions a l'explotació 16.773 15.064 17.290
Valor afegit brut a cost de factors 7.678.539 7.806.940 7.876.520
Despeses de personal 4.998.090 5.183.456 5.330.647
Excedent brut d'explotació 2.680.449 2.623.485 2.545.873
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 27.001 25.463 26.291
Despeses de personal per assalariat 22.759 21.622 22.183
Taxa de valor afegit 61,8 61,0 59,9
Taxa de despeses de personal 65,1 66,4 67,7
Taxa bruta d'explotació 7,1 6,7 6,3
Taxa de salarització 77,2 78,2 80,2
Taxa d'inversió 8,3 8,9 11,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 66,6 66,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 37.814.434 39.360.517 40.467.603
Vendes a l'engròs i al detall 37.738.612 39.266.993 40.372.315
Volum de negoci per altres conceptes 75.822 93.523 95.288
Consum de mercaderies 25.998.511 27.201.505 27.963.265
Compres de mercaderies 26.133.473 27.381.594 28.080.565
Variació d'existències de mercaderies 134.962 180.088 117.300
Marge comercial brut 11.740.101 12.065.488 12.409.050
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,1 30,7 30,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor