Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 989 806 1.473
Nombre d'establiments 1.077 849 1.643
Persones ocupades 4.827 4.763 5.503
Ingressos d'explotació 259.684 301.931 307.595
Volum de negoci 117.709 160.486 169.861
Treballs realitzats per a l'actiu 1.757 49 2
Subvencions a l'explotació 84.723 79.962 106.571
Resta d'ingressos d'explotació 55.495 61.434 31.161
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 632 66 196
Variació existències productes acabats i en curs -559 24 1.009
Despeses d'explotació 253.866 289.448 279.591
Consum de mercaderies 6.172 9.789 7.763
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.758 1.426 3.984
Treballs realitzats per altres empreses 5.664 8.513 14.608
Despeses de personal 120.236 124.240 125.193
Sous i salaris 93.720 97.072 97.924
Càrregues socials i altres despeses de personal 26.516 27.168 27.269
Despeses en serveis exteriors 89.281 105.063 96.488
Dotacions per a amortitzacions 25.571 29.738 25.467
Resta de despeses d'explotació 4.183 10.679 6.087
Inversió bruta en actius materials 15.513 17.820 15.823
Inversió bruta en actius intangibles 2.126 4.489 4.214
Resultat de l'exercici 2.863 5.643 23.373
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 117.709 160.486 169.861
Vendes a Espanya 109.109 152.731 162.154
Vendes a la resta de la Unió Europea 5.087 5.528 4.487
Vendes a la resta del món 3.514 2.228 3.220
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.827 4.763 5.503
Persones assalariades 4.111 4.042 4.506
Persones no assalariades 716 722 997
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.523 3.355 3.551
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.710 6.038
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 117.709 160.486 169.861
Variació existències productes acabats i en curs -559 24 1.009
Treballs realitzats per a l'actiu 1.757 49 2
Ingressos accessoris i altres de gestió 55.457 61.226 31.029
Consum de mercaderies 6.172 9.789 7.763
Treballs realitzats per altres empreses 5.664 8.513 14.608
Valor de la producció 162.529 203.482 179.530
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.758 1.426 3.984
Despeses en serveis exteriors 89.281 105.063 96.488
Valor afegit brut a preus de mercat 70.490 96.993 79.058
Impostos sobre la producció i els productes 1.419 1.868 1.807
Subvencions a l'explotació 84.723 79.962 106.571
Valor afegit brut a cost de factors 153.793 175.088 183.822
Despeses de personal 120.236 124.240 125.193
Excedent brut d'explotació 33.557 50.848 58.629
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 31.861 36.756 33.406
Despeses de personal per assalariat 29.248 30.739 27.783
Taxa de valor afegit 94,6 86,0 102,4
Taxa de despeses de personal 78,2 71,0 68,1
Taxa bruta d'explotació 28,5 31,7 34,5
Taxa de salarització 85,2 84,8 81,9
Taxa d'inversió 11,5 12,7 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,8 65,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor