Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 6.342 6.522 6.442
Nombre d'establiments 7.200 7.061 7.422
Persones ocupades 46.994 47.248 48.981
Ingressos d'explotació 19.084.102 21.167.445 21.085.191
Volum de negoci 18.819.274 20.895.460 20.798.676
Treballs realitzats per a l'actiu 1.564 1.539 1.851
Subvencions a l'explotació 29.192 36.745 31.104
Resta d'ingressos d'explotació 234.072 233.701 253.559
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 76.710 47.635 82.058
Variació existències productes acabats i en curs 4.669 28.343 14.090
Despeses d'explotació 18.545.180 20.568.006 20.445.342
Consum de mercaderies 14.311.179 15.845.244 15.718.064
Consum de primeres matèries i altres proveïments 350.340 515.686 528.209
Treballs realitzats per altres empreses 207.326 271.091 216.706
Despeses de personal 1.389.063 1.378.036 1.431.613
Sous i salaris 1.099.094 1.086.757 1.125.253
Càrregues socials i altres despeses de personal 289.969 291.279 306.360
Despeses en serveis exteriors 2.059.574 2.294.700 2.296.499
Dotacions per a amortitzacions 178.121 203.181 192.925
Resta de despeses d'explotació 49.578 60.069 61.326
Inversió bruta en actius materials 324.877 228.835 301.545
Inversió bruta en actius intangibles 18.522 34.125 26.067
Resultat de l'exercici 379.120 445.035 521.247
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 18.819.274 20.895.460 20.798.676
Vendes a Espanya 16.361.448 18.071.943 17.730.097
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.673.499 1.942.880 2.205.438
Vendes a la resta del món 784.327 880.637 863.142
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 46.994 47.248 48.981
Persones assalariades 43.423 43.883 45.722
Persones no assalariades 3.571 3.366 3.259
Personal assalariat equivalent a jornada completa 41.009 41.920 43.563
Hores treballades pel personal assalariat .. 76.515 78.941
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 18.819.274 20.895.460 20.798.676
Variació existències productes acabats i en curs 4.669 28.343 14.090
Treballs realitzats per a l'actiu 1.564 1.539 1.851
Ingressos accessoris i altres de gestió 232.448 228.494 251.354
Consum de mercaderies 14.311.179 15.845.244 15.718.064
Treballs realitzats per altres empreses 207.326 271.091 216.706
Valor de la producció 4.539.450 5.037.501 5.131.201
Consum de primeres matèries i altres proveïments 350.340 515.686 528.209
Despeses en serveis exteriors 2.059.574 2.294.700 2.296.499
Valor afegit brut a preus de mercat 2.129.536 2.227.115 2.306.493
Impostos sobre la producció i els productes 31.767 31.949 27.759
Subvencions a l'explotació 29.192 36.745 31.104
Valor afegit brut a cost de factors 2.126.961 2.231.912 2.309.838
Despeses de personal 1.389.063 1.378.036 1.431.613
Excedent brut d'explotació 737.899 853.876 878.226
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.260 47.238 47.158
Despeses de personal per assalariat 31.989 31.403 31.311
Taxa de valor afegit 46,9 44,3 45,0
Taxa de despeses de personal 65,3 61,7 62,0
Taxa bruta d'explotació 3,9 4,1 4,2
Taxa de salarització 92,4 92,9 93,3
Taxa d'inversió 16,1 11,8 14,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,5 37,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 18.819.274 20.895.460 20.798.676
Vendes a l'engròs i al detall 18.790.229 20.814.952 20.744.802
Volum de negoci per altres conceptes 29.045 80.509 53.875
Consum de mercaderies 14.311.179 15.845.244 15.718.064
Compres de mercaderies 14.382.424 15.892.393 15.793.654
Variació d'existències de mercaderies 71.245 47.149 75.590
Marge comercial brut 4.479.050 4.969.707 5.026.737
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,8 23,9 24,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 463 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor