Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.898 3.263 3.093
Nombre d'establiments 3.002 3.308 3.173
Persones ocupades 12.615 16.434 14.429
Ingressos d'explotació 2.281.878 2.514.742 2.456.970
Volum de negoci 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 340 642 114
Resta d'ingressos d'explotació 8.939 10.566 2.138
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -47 -1.069 -4.203
Variació existències productes acabats i en curs 575 1.722 21
Despeses d'explotació 2.031.959 2.184.629 2.146.729
Consum de mercaderies 1.588.619 1.683.549 1.704.437
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.777 3.951 2.447
Treballs realitzats per altres empreses 3.295 1.217 2.020
Despeses de personal 283.757 314.896 283.644
Sous i salaris 219.154 244.890 213.500
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.602 70.006 70.144
Despeses en serveis exteriors 130.475 157.012 145.081
Dotacions per a amortitzacions 5.306 14.973 7.843
Resta de despeses d'explotació 11.730 9.031 1.256
Inversió bruta en actius materials 8.928 14.468 23.953
Inversió bruta en actius intangibles 943 4.554 4.972
Resultat de l'exercici 143.525 86.985 43.540
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Vendes a Espanya 2.270.776 2.500.910 2.452.863
Vendes a la resta de la Unió Europea 994 1.152 973
Vendes a la resta del món 829 1.472 883
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 12.615 16.434 14.429
Persones assalariades 9.677 12.988 11.785
Persones no assalariades 2.938 3.447 2.644
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.718 11.211 9.881
Hores treballades pel personal assalariat .. 20.344 18.044
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Variació existències productes acabats i en curs 575 1.722 21
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.939 10.566 2.122
Consum de mercaderies 1.588.619 1.683.549 1.704.437
Treballs realitzats per altres empreses 3.295 1.217 2.020
Valor de la producció 690.199 831.057 750.405
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.777 3.951 2.447
Despeses en serveis exteriors 130.475 157.012 145.081
Valor afegit brut a preus de mercat 550.947 670.093 602.877
Impostos sobre la producció i els productes 6.533 9.019 2.822
Subvencions a l'explotació 340 642 114
Valor afegit brut a cost de factors 544.754 661.716 600.169
Despeses de personal 283.757 314.896 283.644
Excedent brut d'explotació 260.997 346.820 316.525
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 43.183 40.264 41.595
Despeses de personal per assalariat 29.324 24.245 24.068
Taxa de valor afegit 78,9 79,6 80,0
Taxa de despeses de personal 52,1 47,6 47,3
Taxa bruta d'explotació 11,5 13,9 12,9
Taxa de salarització 76,7 79,0 81,7
Taxa d'inversió 1,8 2,9 4,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 79,2 83,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Vendes a l'engròs i al detall 2.272.599 2.502.670 2.454.234
Volum de negoci per altres conceptes ~ 865 485
Consum de mercaderies 1.588.619 1.683.549 1.704.437
Compres de mercaderies 1.588.445 1.682.480 1.700.234
Variació d'existències de mercaderies -174 -1.069 -4.203
Marge comercial brut 683.980 819.121 749.797
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,1 32,7 30,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor