Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.587 1.872 1.915
Nombre d'establiments 1.685 1.980 2.127
Persones ocupades 4.546 5.510 6.163
Ingressos d'explotació 296.943 417.163 493.144
Volum de negoci 277.247 398.929 466.236
Treballs realitzats per a l'actiu 1.337 173 632
Subvencions a l'explotació 7.311 8.074 11.084
Resta d'ingressos d'explotació 11.048 9.987 15.192
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 57 516 114
Variació existències productes acabats i en curs 1.157 -668 -150
Despeses d'explotació 285.143 382.221 434.694
Consum de mercaderies 2.171 4.913 5.023
Consum de primeres matèries i altres proveïments 43.472 41.644 44.325
Treballs realitzats per altres empreses 27.755 32.444 33.171
Despeses de personal 71.702 94.188 111.961
Sous i salaris 56.080 73.940 87.820
Càrregues socials i altres despeses de personal 15.622 20.248 24.141
Despeses en serveis exteriors 102.860 169.254 217.284
Dotacions per a amortitzacions 21.683 31.455 24.048
Resta de despeses d'explotació 15.499 8.324 -1.118
Inversió bruta en actius materials 26.368 28.977 33.981
Inversió bruta en actius intangibles 1.443 1.892 592
Resultat de l'exercici 2.690 17.910 31.179
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 277.247 398.929 466.236
Vendes a Espanya 265.957 380.773 402.083
Vendes a la resta de la Unió Europea 9.732 13.560 52.045
Vendes a la resta del món 1.558 4.596 12.108
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.546 5.510 6.163
Persones assalariades 3.313 4.078 4.654
Persones no assalariades 1.232 1.432 1.509
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.935 3.682 4.183
Hores treballades pel personal assalariat .. 6.892 7.698
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 277.247 398.929 466.236
Variació existències productes acabats i en curs 1.157 -668 -150
Treballs realitzats per a l'actiu 1.337 173 632
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.673 9.987 15.192
Consum de mercaderies 2.171 4.913 5.023
Treballs realitzats per altres empreses 27.755 32.444 33.171
Valor de la producció 260.488 371.064 443.716
Consum de primeres matèries i altres proveïments 43.472 41.644 44.325
Despeses en serveis exteriors 102.860 169.254 217.284
Valor afegit brut a preus de mercat 114.156 160.166 182.107
Impostos sobre la producció i els productes 5.154 7.598 6.677
Subvencions a l'explotació 7.311 8.074 11.084
Valor afegit brut a cost de factors 116.313 160.643 186.515
Despeses de personal 71.702 94.188 111.961
Excedent brut d'explotació 44.611 66.455 74.554
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 25.587 29.155 30.263
Despeses de personal per assalariat 21.640 23.098 24.058
Taxa de valor afegit 44,7 43,3 42,0
Taxa de despeses de personal 61,6 58,6 60,0
Taxa bruta d'explotació 16,1 16,7 16,0
Taxa de salarització 72,9 74,0 75,5
Taxa d'inversió 23,9 19,2 18,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 57,1 56,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor