Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 12.623 14.533 14.511
Nombre d'establiments 14.056 15.285 16.046
Persones ocupades 80.199 93.676 99.147
Ingressos d'explotació 4.413.862 4.699.806 5.250.325
Volum de negoci 4.358.227 4.637.412 5.153.832
Treballs realitzats per a l'actiu 413 63 106
Subvencions a l'explotació 1.967 3.154 10.215
Resta d'ingressos d'explotació 53.254 59.177 86.172
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 17.057 18.146 18.361
Variació existències productes acabats i en curs 6.387 9.446 2.250
Despeses d'explotació 4.199.228 4.507.414 4.962.317
Consum de mercaderies 65.078 49.495 37.897
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.671.513 1.766.584 1.967.770
Treballs realitzats per altres empreses 9.473 7.113 10.875
Despeses de personal 1.440.149 1.588.258 1.760.530
Sous i salaris 1.122.300 1.240.566 1.372.247
Càrregues socials i altres despeses de personal 317.849 347.692 388.284
Despeses en serveis exteriors 875.107 964.941 1.084.933
Dotacions per a amortitzacions 103.691 143.633 164.768
Resta de despeses d'explotació 34.218 -12.610 -64.456
Inversió bruta en actius materials 121.442 184.328 227.774
Inversió bruta en actius intangibles 17.333 19.103 21.562
Resultat de l'exercici 131.118 128.711 132.497
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.358.227 4.637.412 5.153.832
Vendes a Espanya 4.333.210 4.615.468 5.131.828
Vendes a la resta de la Unió Europea 15.922 14.294 13.419
Vendes a la resta del món 9.096 7.651 8.632
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 80.199 93.676 99.147
Persones assalariades 68.545 82.083 88.219
Persones no assalariades 11.654 11.593 10.928
Personal assalariat equivalent a jornada completa 56.207 59.689 64.871
Hores treballades pel personal assalariat .. 113.155 122.848
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.358.227 4.637.412 5.153.832
Variació existències productes acabats i en curs 6.387 9.446 2.250
Treballs realitzats per a l'actiu 413 63 106
Ingressos accessoris i altres de gestió 52.937 58.532 85.790
Consum de mercaderies 65.078 49.495 37.897
Treballs realitzats per altres empreses 9.473 7.113 10.875
Valor de la producció 4.343.413 4.648.845 5.193.206
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.671.513 1.766.584 1.967.770
Despeses en serveis exteriors 875.107 964.941 1.084.933
Valor afegit brut a preus de mercat 1.796.793 1.917.321 2.140.504
Impostos sobre la producció i els productes 20.851 24.126 25.527
Subvencions a l'explotació 1.967 3.154 10.215
Valor afegit brut a cost de factors 1.777.909 1.896.349 2.125.191
Despeses de personal 1.440.149 1.588.258 1.760.530
Excedent brut d'explotació 337.760 308.090 364.661
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 22.169 20.244 21.435
Despeses de personal per assalariat 21.010 19.349 19.956
Taxa de valor afegit 40,9 40,8 40,9
Taxa de despeses de personal 81,0 83,8 82,8
Taxa bruta d'explotació 7,7 6,6 7,1
Taxa de salarització 85,5 87,6 89,0
Taxa d'inversió 7,8 10,7 11,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 42,4 41,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor