Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.982 2.455 2.512
Nombre d'establiments 2.091 2.388 2.622
Persones ocupades 10.838 11.100 11.949
Ingressos d'explotació 753.309 851.899 908.209
Volum de negoci 734.105 834.989 890.081
Treballs realitzats per a l'actiu 6.174 4.616 6.914
Subvencions a l'explotació 6.910 4.342 3.841
Resta d'ingressos d'explotació 6.120 7.952 7.373
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -173 231 400
Variació existències productes acabats i en curs -459 811 17.977
Despeses d'explotació 652.210 785.743 852.104
Consum de mercaderies 4.099 23.994 25.411
Consum de primeres matèries i altres proveïments 35.837 61.382 103.521
Treballs realitzats per altres empreses 62.389 78.201 106.314
Despeses de personal 360.233 371.877 377.572
Sous i salaris 283.239 293.011 294.450
Càrregues socials i altres despeses de personal 76.995 78.866 83.122
Despeses en serveis exteriors 156.897 228.487 204.236
Dotacions per a amortitzacions 20.450 24.627 28.402
Resta de despeses d'explotació 12.306 -2.825 6.649
Inversió bruta en actius materials 14.012 13.317 19.411
Inversió bruta en actius intangibles 7.582 7.198 6.692
Resultat de l'exercici 126.517 83.162 60.295
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 734.105 834.989 890.081
Vendes a Espanya 564.671 646.136 623.879
Vendes a la resta de la Unió Europea 117.974 137.209 178.741
Vendes a la resta del món 51.460 51.644 87.462
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 10.838 11.100 11.949
Persones assalariades 9.567 9.862 10.042
Persones no assalariades 1.271 1.238 1.907
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.088 9.418 9.575
Hores treballades pel personal assalariat .. 16.785 17.127
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 734.105 834.989 890.081
Variació existències productes acabats i en curs -459 811 17.977
Treballs realitzats per a l'actiu 6.174 4.616 6.914
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.815 7.820 7.190
Consum de mercaderies 4.099 23.994 25.411
Treballs realitzats per altres empreses 62.389 78.201 106.314
Valor de la producció 679.147 746.041 790.436
Consum de primeres matèries i altres proveïments 35.837 61.382 103.521
Despeses en serveis exteriors 156.897 228.487 204.236
Valor afegit brut a preus de mercat 486.414 456.172 482.680
Impostos sobre la producció i els productes 1.623 2.214 2.188
Subvencions a l'explotació 6.910 4.342 3.841
Valor afegit brut a cost de factors 491.700 458.300 484.333
Despeses de personal 360.233 371.877 377.572
Excedent brut d'explotació 131.467 86.423 106.761
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.369 41.289 40.534
Despeses de personal per assalariat 37.655 37.708 37.599
Taxa de valor afegit 72,4 61,4 61,3
Taxa de despeses de personal 73,3 81,1 78,0
Taxa bruta d'explotació 17,9 10,4 12,0
Taxa de salarització 88,3 88,8 84,0
Taxa d'inversió 4,4 4,5 5,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 39,1 37,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor