Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 7.266 5.523 6.721
Nombre d'establiments 7.387 5.166 6.859
Persones ocupades 17.891 15.481 12.824
Ingressos d'explotació 798.599 694.278 862.074
Volum de negoci 644.819 596.365 725.683
Treballs realitzats per a l'actiu 25 -29 461
Subvencions a l'explotació 118.711 77.095 119.401
Resta d'ingressos d'explotació 35.043 20.846 16.529
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -265 263 1.061
Variació existències productes acabats i en curs -725 366 622
Despeses d'explotació 680.729 585.750 683.370
Consum de mercaderies 73.883 58.436 55.279
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.552 11.347 24.525
Treballs realitzats per altres empreses 105.427 139.789 155.902
Despeses de personal 195.920 153.181 184.359
Sous i salaris 155.226 123.092 148.711
Càrregues socials i altres despeses de personal 40.694 30.089 35.648
Despeses en serveis exteriors 208.012 199.543 234.305
Dotacions per a amortitzacions 29.685 17.935 17.774
Resta de despeses d'explotació 19.250 5.520 11.226
Inversió bruta en actius materials 33.694 11.976 18.054
Inversió bruta en actius intangibles 390 1.075 2.097
Resultat de l'exercici 31.767 76.314 71.726
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 644.819 596.365 725.683
Vendes a Espanya 593.448 563.393 673.886
Vendes a la resta de la Unió Europea 22.617 18.559 27.827
Vendes a la resta del món 28.754 14.413 23.970
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 17.891 15.481 12.824
Persones assalariades 10.815 9.249 6.853
Persones no assalariades 7.076 6.232 5.971
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.810 7.616 5.521
Hores treballades pel personal assalariat .. 13.415 9.728
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 644.819 596.365 725.683
Variació existències productes acabats i en curs -725 366 622
Treballs realitzats per a l'actiu 25 -29 461
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.844 20.846 16.585
Consum de mercaderies 73.883 58.436 55.279
Treballs realitzats per altres empreses 105.427 139.789 155.902
Valor de la producció 498.654 419.323 532.171
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.552 11.347 24.525
Despeses en serveis exteriors 208.012 199.543 234.305
Valor afegit brut a preus de mercat 242.089 208.434 273.340
Impostos sobre la producció i els productes 4.743 3.246 8.709
Subvencions a l'explotació 118.711 77.095 119.401
Valor afegit brut a cost de factors 356.058 282.283 384.033
Despeses de personal 195.920 153.181 184.359
Excedent brut d'explotació 160.138 129.103 199.674
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.901 18.234 29.945
Despeses de personal per assalariat 18.115 16.562 26.901
Taxa de valor afegit 71,4 67,3 72,2
Taxa de despeses de personal 55,0 54,3 48,0
Taxa bruta d'explotació 24,8 21,6 27,5
Taxa de salarització 60,4 59,7 53,4
Taxa d'inversió 9,6 4,6 5,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 40,4 47,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor