Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.281 1.139 1.128
Nombre d'establiments 1.441 1.309 1.269
Persones ocupades 7.764 7.959 8.552
Ingressos d'explotació 3.149.312 3.417.439 3.974.277
Volum de negoci 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Treballs realitzats per a l'actiu 210 295 1
Subvencions a l'explotació 2.671 1.218 1.205
Resta d'ingressos d'explotació 51.702 56.710 61.881
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 18.729 9.144 20.838
Variació existències productes acabats i en curs 5 3.043 5.785
Despeses d'explotació 3.007.638 3.335.746 3.849.283
Consum de mercaderies 2.175.023 2.404.272 2.831.935
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.359 37.106 54.841
Treballs realitzats per altres empreses 29.718 29.062 43.305
Despeses de personal 258.664 267.081 306.136
Sous i salaris 205.709 214.412 239.566
Càrregues socials i altres despeses de personal 52.955 52.668 66.570
Despeses en serveis exteriors 487.103 559.864 572.548
Dotacions per a amortitzacions 25.890 30.175 28.668
Resta de despeses d'explotació -17.119 8.185 11.848
Inversió bruta en actius materials 47.786 22.872 43.484
Inversió bruta en actius intangibles 3.347 5.521 5.200
Resultat de l'exercici 115.597 91.776 104.511
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Vendes a Espanya 2.816.245 2.951.499 3.405.424
Vendes a la resta de la Unió Europea 125.430 270.056 323.401
Vendes a la resta del món 153.054 137.661 182.365
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 7.764 7.959 8.552
Persones assalariades 6.918 7.279 8.041
Persones no assalariades 846 680 512
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.638 6.817 7.567
Hores treballades pel personal assalariat .. 12.436 13.761
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Variació existències productes acabats i en curs 5 3.043 5.785
Treballs realitzats per a l'actiu 210 295 1
Ingressos accessoris i altres de gestió 51.485 56.631 61.843
Consum de mercaderies 2.175.023 2.404.272 2.831.935
Treballs realitzats per altres empreses 29.718 29.062 43.305
Valor de la producció 941.689 985.849 1.103.578
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.359 37.106 54.841
Despeses en serveis exteriors 487.103 559.864 572.548
Valor afegit brut a preus de mercat 406.227 388.879 476.188
Impostos sobre la producció i els productes 6.285 2.377 3.654
Subvencions a l'explotació 2.671 1.218 1.205
Valor afegit brut a cost de factors 402.613 387.721 473.739
Despeses de personal 258.664 267.081 306.136
Excedent brut d'explotació 143.949 120.640 167.603
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 51.859 48.712 55.392
Despeses de personal per assalariat 37.390 36.691 38.074
Taxa de valor afegit 42,8 39,3 42,9
Taxa de despeses de personal 64,2 68,9 64,6
Taxa bruta d'explotació 4,7 3,6 4,3
Taxa de salarització 89,1 91,5 94,0
Taxa d'inversió 12,7 7,3 10,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,8 34,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Vendes a l'engròs i al detall 3.091.734 3.332.096 3.905.839
Volum de negoci per altres conceptes 2.995 27.120 5.351
Consum de mercaderies 2.175.023 2.404.272 2.831.935
Compres de mercaderies 2.193.112 2.413.350 2.848.811
Variació d'existències de mercaderies 18.089 9.078 16.876
Marge comercial brut 916.712 927.824 1.073.903
Marge comercial brut sobre vendes (%) 29,7 27,8 27,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor