Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 849 757 728
Nombre d'establiments 1.028 927 914
Persones ocupades 4.405 4.515 5.192
Ingressos d'explotació 1.413.205 1.551.636 1.705.533
Volum de negoci 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Treballs realitzats per a l'actiu 11 59 46
Subvencions a l'explotació 284 148 157
Resta d'ingressos d'explotació 16.903 16.382 22.164
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.032 12.129 -2.806
Variació existències productes acabats i en curs 1.047 1.310 4.531
Despeses d'explotació 1.332.167 1.442.931 1.618.208
Consum de mercaderies 806.225 907.564 949.715
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.177 11.769 38.131
Treballs realitzats per altres empreses 20.528 30.709 33.485
Despeses de personal 150.011 149.747 206.689
Sous i salaris 119.847 120.172 164.978
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.164 29.574 41.711
Despeses en serveis exteriors 317.808 323.743 368.903
Dotacions per a amortitzacions 10.413 11.644 12.406
Resta de despeses d'explotació 5.005 7.754 8.878
Inversió bruta en actius materials 17.917 26.699 13.601
Inversió bruta en actius intangibles 3.028 1.858 5.167
Resultat de l'exercici 57.056 78.189 82.499
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Vendes a Espanya 1.093.328 1.174.343 1.323.503
Vendes a la resta de la Unió Europea 165.037 211.337 212.583
Vendes a la resta del món 137.642 149.367 147.080
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.405 4.515 5.192
Persones assalariades 3.821 4.174 4.930
Persones no assalariades 584 341 262
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.656 3.847 4.537
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.024 8.087
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Variació existències productes acabats i en curs 1.047 1.310 4.531
Treballs realitzats per a l'actiu 11 59 46
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.848 16.214 22.159
Consum de mercaderies 806.225 907.564 949.715
Treballs realitzats per altres empreses 20.528 30.709 33.485
Valor de la producció 582.160 614.356 726.701
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.177 11.769 38.131
Despeses en serveis exteriors 317.808 323.743 368.903
Valor afegit brut a preus de mercat 242.175 278.844 319.667
Impostos sobre la producció i els productes 2.711 2.924 2.760
Subvencions a l'explotació 284 148 157
Valor afegit brut a cost de factors 239.748 276.068 317.065
Despeses de personal 150.011 149.747 206.689
Excedent brut d'explotació 89.737 126.321 110.376
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 54.421 61.149 61.069
Despeses de personal per assalariat 39.255 35.879 41.922
Taxa de valor afegit 41,2 44,9 43,6
Taxa de despeses de personal 62,6 54,2 65,2
Taxa bruta d'explotació 6,4 8,2 6,6
Taxa de salarització 86,7 92,4 95,0
Taxa d'inversió 8,7 10,3 5,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 65,9 66,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Vendes a l'engròs i al detall 1.395.031 1.528.802 1.677.607
Volum de negoci per altres conceptes 977 6.246 5.559
Consum de mercaderies 806.225 907.564 949.715
Compres de mercaderies 809.145 919.248 945.019
Variació d'existències de mercaderies 2.920 11.684 -4.696
Marge comercial brut 588.806 621.237 727.892
Marge comercial brut sobre vendes (%) 42,2 40,6 43,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor