Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 592 626 659
Nombre d'establiments 1.244 1.256 1.358
Persones ocupades 6.367 6.715 6.602
Ingressos d'explotació 2.388.643 2.468.811 2.394.473
Volum de negoci 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Treballs realitzats per a l'actiu 890 434 254
Subvencions a l'explotació 485 295 921
Resta d'ingressos d'explotació 48.808 39.263 41.220
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.115 1.696 520
Variació existències productes acabats i en curs 1.440 1.035 407
Despeses d'explotació 2.339.793 2.406.397 2.326.143
Consum de mercaderies 1.991.817 2.042.829 1.974.212
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.612 17.589 17.910
Treballs realitzats per altres empreses 3.383 5.407 6.301
Despeses de personal 167.532 168.717 157.490
Sous i salaris 130.162 131.950 122.217
Càrregues socials i altres despeses de personal 37.370 36.766 35.273
Despeses en serveis exteriors 134.146 151.934 150.706
Dotacions per a amortitzacions 22.491 19.133 19.551
Resta de despeses d'explotació 7.812 789 -27
Inversió bruta en actius materials 16.594 19.196 17.280
Inversió bruta en actius intangibles 2.111 1.293 1.139
Resultat de l'exercici 41.244 50.577 50.703
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Vendes a Espanya 2.312.717 2.384.286 2.325.223
Vendes a la resta de la Unió Europea 25.742 44.486 26.829
Vendes a la resta del món ~ 46 26
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.367 6.715 6.602
Persones assalariades 6.153 6.597 6.419
Persones no assalariades 214 118 183
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.024 6.178 5.961
Hores treballades pel personal assalariat .. 11.210 10.886
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Variació existències productes acabats i en curs 1.440 1.035 407
Treballs realitzats per a l'actiu 890 434 254
Ingressos accessoris i altres de gestió 48.702 39.092 41.145
Consum de mercaderies 1.991.817 2.042.829 1.974.212
Treballs realitzats per altres empreses 3.383 5.407 6.301
Valor de la producció 394.291 421.144 413.371
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.612 17.589 17.910
Despeses en serveis exteriors 134.146 151.934 150.706
Valor afegit brut a preus de mercat 247.533 251.621 244.755
Impostos sobre la producció i els productes 7.174 4.323 4.661
Subvencions a l'explotació 485 295 921
Valor afegit brut a cost de factors 240.844 247.594 241.015
Despeses de personal 167.532 168.717 157.490
Excedent brut d'explotació 73.313 78.877 83.525
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 37.829 36.872 36.506
Despeses de personal per assalariat 27.227 25.574 24.536
Taxa de valor afegit 61,1 58,8 58,3
Taxa de despeses de personal 69,6 68,1 65,3
Taxa bruta d'explotació 3,1 3,2 3,6
Taxa de salarització 96,6 98,2 97,2
Taxa d'inversió 7,8 8,3 7,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,3 48,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Vendes a l'engròs i al detall 2.316.265 2.410.028 2.328.680
Volum de negoci per altres conceptes 22.194 18.791 23.399
Consum de mercaderies 1.991.817 2.042.829 1.974.212
Compres de mercaderies 1.994.922 2.044.584 1.974.324
Variació d'existències de mercaderies 3.105 1.755 112
Marge comercial brut 324.448 367.199 354.468
Marge comercial brut sobre vendes (%) 14,0 15,2 15,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor