Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 559 777 738
Nombre d'establiments 616 822 797
Persones ocupades 2.561 3.059 2.844
Ingressos d'explotació 2.463.970 2.628.535 2.479.123
Volum de negoci 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Treballs realitzats per a l'actiu 2.545 9.256 8.443
Subvencions a l'explotació 1.674 4.778 1.828
Resta d'ingressos d'explotació 14.291 14.744 13.824
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -6.043 -7.895 12.562
Variació existències productes acabats i en curs 11.225 2.741 1.888
Despeses d'explotació 2.423.575 2.558.355 2.434.071
Consum de mercaderies 2.129.657 2.197.445 2.103.467
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.946 47.946 55.948
Treballs realitzats per altres empreses 30.242 36.184 20.825
Despeses de personal 74.584 91.823 93.833
Sous i salaris 60.285 74.714 76.486
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.298 17.109 17.347
Despeses en serveis exteriors 110.809 150.970 131.648
Dotacions per a amortitzacions 15.197 28.299 19.881
Resta de despeses d'explotació 5.141 5.687 8.468
Inversió bruta en actius materials 21.883 21.721 18.589
Inversió bruta en actius intangibles 732 1.343 1.547
Resultat de l'exercici 45.697 58.637 42.027
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Vendes a Espanya 2.257.132 2.442.996 2.310.517
Vendes a la resta de la Unió Europea 129.150 111.926 106.803
Vendes a la resta del món 59.178 44.834 37.708
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.561 3.059 2.844
Persones assalariades 2.224 2.656 2.516
Persones no assalariades 337 403 327
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.154 2.506 2.360
Hores treballades pel personal assalariat .. 4.575 4.209
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Variació existències productes acabats i en curs 11.225 2.741 1.888
Treballs realitzats per a l'actiu 2.545 9.256 8.443
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.195 13.137 13.824
Consum de mercaderies 2.129.657 2.197.445 2.103.467
Treballs realitzats per altres empreses 30.242 36.184 20.825
Valor de la producció 313.525 391.262 354.891
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.946 47.946 55.948
Despeses en serveis exteriors 110.809 150.970 131.648
Valor afegit brut a preus de mercat 144.771 192.346 167.295
Impostos sobre la producció i els productes 2.265 2.317 1.520
Subvencions a l'explotació 1.674 4.778 1.828
Valor afegit brut a cost de factors 144.180 194.807 167.604
Despeses de personal 74.584 91.823 93.833
Excedent brut d'explotació 69.597 102.983 73.771
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.297 63.676 58.942
Despeses de personal per assalariat 33.540 34.572 37.292
Taxa de valor afegit 46,0 49,8 47,2
Taxa de despeses de personal 51,7 47,1 56,0
Taxa bruta d'explotació 2,8 4,0 3,0
Taxa de salarització 86,8 86,8 88,5
Taxa d'inversió 15,7 11,8 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 33,6 33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Vendes a l'engròs i al detall 2.439.604 2.591.478 2.437.894
Volum de negoci per altres conceptes 5.857 8.278 17.133
Consum de mercaderies 2.129.657 2.197.445 2.103.467
Compres de mercaderies 2.126.694 2.189.175 2.116.510
Variació d'existències de mercaderies -2.963 -8.269 13.043
Marge comercial brut 309.947 394.034 334.427
Marge comercial brut sobre vendes (%) 12,7 15,2 13,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor